Νέα στον τομέα Ανάπτυξης Γης

Σύγχυση για τα ενοίκια;

Μέσα στα μέτρα που λαμβάνει αυτή η πολιτεία για τον περιορισμό των αρνητικών επιδράσεων του ιού, είναι και η μείωση των ενοικίων.Δεν υπάρχει ο νόμος ως τέτοιος, αλλά υπάρχει η ενθάρρυνση εκ μέρους του Κράτους μέσω φορολογίας για την μείωση των ενοικίων από 30%-50% για 3 μήνες (εντός του έτους 2020). Σε αυτό θα ωφεληθούν ασφαλώς οι ενοικιαστές, αλλά και οι ιδιοκτήτες με αφαίρεση από τα εισοδήματα τους σχετικής έκπτωσης. Αυτό είναι ορθό μεν για εκείνους που έχουν φορολογητέο εισόδημα και θα επωφεληθούν κατά x% της έκπτωσης, αλλά για εκείνους που δεν έχουν, ή αφού μελετηθούν τα συν και τα πλην θα αποφασίσουν τι τους συμφέρει. Ανεξάρτητο όμως αυτού, είμαστε της άποψης ότι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δεχθούν κάποια έκπτωση ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες και ιδιαίτερα για τα καταστήματα (retail), που ομολογουμένως και γενικά αναφερόμενοι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.Για να δικαιούται όμως ο ιδιοκτήτης της έκπτωσης, θα πρέπει να υπάρχει Γραπτή Συμφωνία επί τούτου, διαφορετικά δεν θα γίνει αποδεκτή από τον Φόρο Εισοδήματος.Επίσης θα πρέπει να προσεχθεί ότι ο Φόρος Εισοδήματος δεν θα αποδεχθεί την έκπτωση σε περίπτωση συγγενικών/συνδεδεμένων ιδιοκτητών (μεταξύ ιδιοκτήτη + ενοικιαστή). Αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και θα ήταν καλό οι ιδιοκτήτες να ζητήσουν σε τέτοιες περιπτώσεις και την συμβουλή του λογιστή τους (πριν πάρουν την απόφαση/συμφωνία).Αυτή η συν αντίληψη/αλληλεγγύη μεταξύ ιδιοκτητών/ενοικιαστών περιορίζεται, ή κατά την άποψη μας δεν πρέπει να προσφέρεται εκ μέρους των ιδιοκτητών σε περίπτωση που οι ενοικιαστές δεν έχουν επηρεαστεί στα εισοδήματα τους, π.χ. σε περίπτωση δημοσίων υπαλλήλων και άλλων που δεν υπέστησαν καμία μείωση, όπως και οι τραπεζικοί, ακόμη και συνταξιούχοι κ.λπ. που δεν έτυχαν καμίας μείωσης εισοδήματος. Προς τούτο αναφερθήκαμε σε προηγούμενο μας άρθρο επί του θέματος για την εκμετάλλευση εκ μέρους των ενοικιαστών, ενώ υπάρχουν και πιθανές «κομπίνες» που είναι δυνατόν να γίνουν με προ συνεννόηση μεταξύ ιδιοκτητών/ενοικιαστών.Κατ’ εμάς οποιοσδήποτε ενοικιαστής ζητά μείωση ενοικίου και σε περίπτωση μη ύπαρξης συν αντίληψης με τον ιδιοκτήτη, θα πρέπει ο ενοικιαστής να αποδείξει στον ιδιοκτήτη ότι κατά την ίδια περίοδο του έτους 2020 υπέστη μείωση εισοδήματος κατά τουλάχιστον 25% (δική μας εισήγηση για άλλες περιπτώσεις που υιοθετήθηκε τώρα από το Κράτος). Βέβαια μια και που το θέμα είναι προαιρετικό στους ιδιοκτήτες, δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος διαφοράς, απλά για να μην υπάρχει και θέμα εκμετάλλευσης εκ μέρους των ενοικιαστών. Στο θέμα της μείωσης εισοδήματος ενοικιαστή, προσθέσαμε ότι εάν η μείωση του 25% προέρχεται από την κακή του διαχείριση της επιχείρησης τους και όχι λόγω της γενικά επικρατούσας κατάστασης του ιού, είμαστε της άποψης ότι δεν θα πρέπει να «δικαιούται» μείωση. Έχουμε περίπτωση όπου ο ενοικιαστής λόγω της ίδιας κακής του διαχείρισης, μειώθηκε το εισόδημα του και τώρα ζητά μείωση ενοικίου λόγω του ιού. Δεν συμφωνούμε.• Για ενοικιαστές που έχουν υπαλλήλους για να ζητήσουν τέτοια μείωση, θα πρέπει να μην έχουν απολύσει προσωπικό, μια και που θα υπάρχει και η σχετικά επιχορήγηση από το Κράτος και αυτό για να συνάδει με την όλη φιλοσοφία του Κράτους.• Όσον αφορά εξώσεις ενοικιαστών, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι αν και η διαδικασία της έξωσης μπορεί να ξεκινήσει, εντούτοις τα Δικαστήρια δεν μπορούν να εκδώσουν τα σχετικά διατάγματα προ του 9/2020.• Ερχόμενοι τώρα στην ενοικίαση ενοικιοστασιακού ακινήτου (εκείνα που αποπερατώθηκαν μέχρι το τέλος του 1999) και νοουμένου ότι εμπίπτουν σε ελεγχόμενες περιοχές (βασικά οι πλείστοι Δήμοι) έχουμε τώρα και ένα πρόσθετο στοιχείο, εκείνο της πρόσφατης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ότι για να είναι ένα υποστατικό ενοικιοστασιακό, όχι μόνο θα πρέπει να εμπίπτει στις πιο πάνω δύο παραμέτρους, αλλά το ακίνητο θα πρέπει να ενοικιαζόταν ή να προσφερόταν προς ενοικίαση κατά το 2019. Το δεύτερο πως αποδεικνύεται; Προσθέτουμε λοιπόν ακόμη μια σύγχυση επί του θέματος για τις άλλες παραμέτρους και αυτό, δηλαδή την ημερομηνία της προσφερόμενης ενοικίασης. Μας είναι δύσκολο να αντιληφθούμε ποια ήταν η λογική του Ανωτάτου, που ίσως να βοηθά τους ιδιοκτήτες/ενοικιαστές ανάλογα της περίπτωσης.• Σε άλλη περίπτωση ενοικίασης από εταιρεία ενοικιαστή, άλλαξαν οι μέτοχοι της εταιρείας του ενοικιαστή και αντικαταστάθηκαν οι μέτοχοι από π.χ. από τους αρχικά ανάλογους «σοβαρούς» μετόχους, σε διαφορετικούς τρίτους (μη σοβαρούς) μετόχους, που ίσως να μην είναι του ίδιου επιπέδου. Ως εκ τούτου οι ιδιοκτήτες και για την δική τους προστασία, θα πρέπει να υπάρχει όρος στο ενοικιαστήριο συμβόλαιο για μη αποξένωση των μετοχών, εκτός με συμφωνία κάποιων εξαιρέσεων του ενοικιαστή.Εν πάση περιπτώσει και σε περίπτωση ενοικίασης σε εταιρεία, είμαστε της άποψης ότι οι μέτοχοι, ή ο κύριος μέτοχος να προσφέρει εγγύηση για την πιστή τήρηση του συμβολαίου εκ μέρους του ενοικιαστή. Όπως μας έλεγε ο μακαρίτης κ. Ευαγόρας Λανίτης (από τους πλέον αξιόλογους επιχειρηματίες της Κύπρου) «γιε μου βάλλε την γυναίκα του ενοικιαστή να τον εγγυηθεί διότι θα του μουρμουρά συνέχεια και αυτή είναι η καλύτερη εγγύηση». Σοφά λόγια για τα Κυπριακά δεδομένα.Και όλα αυτά συμβαίνουν διότι το Κράτος θέλει να «ανακατεύεται» στην ελεύθερη οικονομία.

July 17th 2020

Δε μας έμεινε γη

Σε αυτήν την πολιτεία όπου το 40% του εδάφους βρίσκεται υπό κατοχή, το 29% έχει καταταγεί ως περιοχή Natura, τώρα έχουμε και μια νέα απαίτηση για τις περιβαλλοντικές μελέτες που θα επηρεάσουν έκταση γης ίσως και πέραν του 10%. Αποτέλεσμα είναι να μην μας μείνει κενή γη για νέες αναπτύξεις/ελεύθερες περιοχές για ανάπτυξη βάσει των πολεοδομικών τοπικών ζωνών.Μια νέα πρόταση από το Τμήμα Περιβάλλοντος όπως αυτή έχει δημοσιευθεί μέσω του ΚΕΒΕ, επανέρχεται με νέες παραμέτρους και απαιτήσεις, τόσο για έργα που αδειοδοτήθηκαν πριν την πρόταση του σχετικού νόμου, αλλά και άλλα που αδειοδοτήθηκαν εκ των υστέρων και/είτε λόγω αλλαγών, να εμπίπτουν και αυτά τα έργα σε περιορισμούς και μάλιστα να απαιτείται διορθωτική διαδικασία «κατά το δοκούν» από το Τμήμα Περιβάλλοντος.Δηλαδή όλοι οι πύργοι και άλλα έργα που εκτελέστηκαν/εκτελούνται και/ή άλλα έργα θα πρέπει τώρα να επανέλθουν και να τους τεθούν νέοι όροι (μήπως και κατεδάφιση;).Το περιβάλλον είναι σίγουρα πολύ σημαντικό στην διατήρηση του, όπως είναι και η Καλή Διαβίωση των πολιτών αυτής της Δημοκρατίας.Το περιβάλλον και οι σχετικές μελέτες που έρχονται στην επιφάνεια από καιρού εις καιρόν από το Τμήμα Περιβάλλοντος, έχουν, ως επί το πλείστο, την τροχοπέδη της ανάπτυξης της Κύπρου που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαράδεκτες.Ως παράδειγμα σας αναφέρουμε τον συνδετικό δρόμο αεροδρομίου Πάφου με την πόλη της Πάφου, που αν και έχει κατασκευαστεί, παραμένουν 500 μέτρα για την ολοκλήρωση του, με ταλαιπωρία και με αυξημένη επικινδυνότητα των χρηστών και την τροχοπέδη της ανάπτυξης της Πάφου.Επίσης σας αναφέρουμε το έργο γκολφ/ξενοδοχείο Λίμνη (Σιακόλα) που αν και αδειοδοτήθηκε, οι περιβαλλοντικοί όροι είναι τέτοιοι που το έργο δεν είναι βιώσιμο και έτσι δεν θα κατασκευαστεί σε μια περιοχή που έχει άμεση ανάγκη για νέα έργα και αύξηση της εργοδότησης/συγκράτησης της μετανάστευσης.Οι λόγοι απόρριψης του γηπέδου γκολφ στην Αμμόχωστο είναι ένας ακόμη παράγοντας που η περιοχή αυτή παραμένει να έχει την πιο χαμηλή πληρότητα σε ντόπιους/ξένους τουρίστες, στην μη επέκταση της τουριστικής περιόδου, με αποτέλεσμα της μη μείωσης της τοπικής ανεργίας και της κατ’ επέκταση της ανάγκης ύπαρξης σχετικών επιχορηγήσεων από το Κράτος για τους άνεργους.Ο παραλιακός πεζόδρομος στην Αγία Νάπα, εντός της θάλασσας πάνω σε υποστυλώματα, δεν έτυχε έγκρισης από το Τμήμα Περιβάλλοντος, ενώ σε αντίθεση με το παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού που κατασκευάστηκε μέσα στην θάλασσα (Επίχωση) είναι εντάξει;Ο Ακάμας παραμένει στάσιμος μετά από 30 χρόνια προσπαθειών για τους ίδιους/ παρόμοιους λόγους.Υπάρχει ακόμη κάποιου είδους συζήτηση για «απόσυρση» της άδειας για την μαρίνα της Αγίας Νάπας, λόγω αποδημητικών πουλιών, όπως και η παραλίγο ακύρωση του Καζίνο Λεμεσού, λόγω Σαχινιών.Αυτά και άλλα είναι από τα ολίγα παραδείγματα προς αποφυγή.Υπάρχουν ασφαλώς και αδικαιολόγητες επεμβάσεις, όπως π.χ. οι Θαλασσινές Σπηλιές και άλλα που σίγουρα χρειάζονται προστασίας/ρύθμισης σε περίπτωση ανάπτυξης, αλλά γιατί το Τμήμα Περιβάλλοντος να έχει τον απόλυτο λόγο (μήπως ζήλεψε από τον Γενικό Ελεγκτή;).Είμαστε της άποψης ότι ασφαλώς το περιβάλλον πρέπει να προστατεύεται και ακόμη να αναβαθμίζεται, αλλά στο τέλος της ημέρας έχοντας υπόψη τα συν και πλην, εκείνος που θα πρέπει να λάβει την τελική απόφαση να είναι η Κυβέρνηση/Υπουργικό Συμβούλιο και οι αποφάσεις της Περιβαλλοντικής Αρχής να είναι μόνο συμβουλευτικές προς την Κυβέρνηση. Ταυτόχρονα οι καταγγελίες των διαφόρων Επιτρόπων Περιβάλλοντος και άλλων είναι ατυχέστατες και που κοστίζουν στο Κράτος (δηλαδή σε όλους εμάς τους φορολογούμενους) πληρωμή αποζημιώσεων ή άλλως πως, καταγγελίες μάλιστα από εκείνους που πληρώνονται από το Κράτος, με τους ψηλούς μισθούς και με τα ανάλογα φίτσια.Ως εκ τούτου σας υποβάλλουμε τα ακόλουθα:(α) Οποιοσδήποτε υποβάλει αίτηση, η Περιβαλλοντική Αρχή θα πρέπει να τυγχάνει εξέτασης/απόρριψης/διαφοροποίησης από το Υπουργικό Συμβούλιο.(β) Έχοντας υπόψη το περιβάλλον, πάντοτε όμως σε σχέση με την ποιότητα ζωής (εργασία/άνεργοι κ.λπ.) και την καλή διαβίωση των πολιτών, σας αναφέρουμε την πιο πάνω θέση μας για την τελική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου – ίδε και το αποχετευτικό Λεμεσού κλπ.Υπό τις περιστάσεις το περιβάλλον και η καλή διαβίωση θα πρέπει να συμβιώνουν, διότι εάν οι απόψεις του Τμήματος Περιβάλλοντος υπερέχουν της θέσης του Υπουργικού Συμβουλίου, θα είμαστε, δυστυχώς, ακόμη, πάνω στα γαϊδούρια (ίδε και το ιστορικό για την ανέγερση του ξενοδοχείου Άνασσα και άλλα).

July 16th 2020

Ποιός κυβερνά την Κύπρο;

Στις Δημοκρατίες του δυτικού κόσμου, είχαμε την εντύπωση μέχρι τώρα ότι οι πολίτες επέλεγαν την κυβέρνηση, η οποία και κυβερνούσε τον τόπο.Ίσως αυτό να συμβαίνει σε άλλες χώρες και όχι ιδιαίτερα για την Κύπρο, η οποία φαίνεται να κυβερνάται από τρίτους.• Εάν πάρουμε ως παράδειγμα το συμβάν στο Nova Club ακούσαμε όλων των ειδών τις δικαιολογίες από τον Δήμαρχο του Παραλιμνίου, μέχρι την Αστυνομία και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Εκείνο που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η συζήτηση του πρώην Υπουργού Εσωτερικών κ. Χάσικου, με τον Δήμαρχο Παραλιμνίου, που ακούσαμε και εκεί όλων των ειδών «εξηγήσεις» γιατί δεν έκλεισε το κέντρο αυτό, το οποίο κατά παραδοχή του Δήμου δεν είχε πιστοποιητικό τελικής έγκρισης (και άρα δεν μπορούσε να λειτουργεί) και υποψιαζόμαστε ούτε και άδεια οικοδομής είχε το υποστατικό κατά την ημέρα της παρανομίας.• Ας έλθουμε τώρα και σε άλλες εξόφθαλμες παρανομίες υπό την κάλυψη του ίδιου Δήμου. Κιόσκι εφημερίδων στην παραλία της ΜΑΑΔ μετατράπηκε σε εστιατόριο δυναμικότητας περί των 150 ατόμων. Κτισμένο εντός της ζώνης της παραλίας όπου απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάπτυξη, λειτουργεί κανονικά εδώ και χρόνια υπό την «προστασία» του Δήμου;• Χώρος εντός της προστασίας της παραλίας «πάνω» στο κύμα που κατά τον Δήμο Παραλιμνίου, του παραχωρήθηκε από το Κράτος (ως χαλίτικο) για να το διαχειριστεί (περιοχή Νησιά). Ενώ οι ζητούμενες προσφορές από τον Δήμο για ενοικίαση ήταν για περίπτερο εφημερίδων και αναψυκτικών, μετατράπηκε σε grill bar και αφού κάλυψε το 100% του χώρου. Αμφισβητήσαμε την δυνατότητα του Δήμου να καλύπτει/ενθαρρύνει αυτήν την παρανομία και ασφαλώς το ότι δεν έχει άδεια. Σε απάντηση από τον Έπαρχο Αμμοχώστου, αυτός μας δήλωσε ότι δεν είναι δική του η ευθύνη η έκδοση άδειας και αν και ο ίδιος είχε αποταθεί στον Δήμο Παραλιμνίου για να εξετάσει το θέμα, ο Δήμος δεν ανταποκρίνεται στις επιστολές του (άρα;;). Γράψαμε/καταγγείλαμε το θέμα αυτό εκτός από την Επαρχιακή Διοίκηση και σε διάφορους άλλους επιτρόπους, περιλαμβανομένου και του Γενικού Ελεγκτή, Επίτροπο Διοίκησης κ.λπ., χωρίς καμία απάντηση, εκτός από το Υφυπουργείο Τουρισμού που μας δήλωσε ότι το grill bar λειτουργεί χωρίς άδεια και “θα μελετήσει το θέμα”. Τώρα πως λειτουργεί ένα grill bar χωρίς άδεια οικοδομής, χωρίς πολεοδομικό έλεγχο, χωρίς ύπαρξη υπηρεσιών (και μη παροχή ρεύματος-δεν βρήκαμε το ρολόι της ΑΗΚ χωρίς αποχωρητήρια) και ως εάν αυτό δεν αρκεί, ο ίδιος ο ενοικιαστής να τοποθετεί ταμπέλες διαφημίζοντας το grill bar, διερωτόμαστε τι πλάτες έχει και ο ενοικιαστής αυτός της παρανομίας; Ασφαλώς ο Δήμος και πάλι τον καλύπτει, σε προκλητικό βαθμό, ενώ έχουμε απευθυνθεί τώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο για να μας πληροφορήσει τους όρους της άδειας παραχώρησης του χώρου στον Δήμο, με στόχο την ανάληψη ιδιωτικής ποινικής δίωξης εναντίον του Δήμου. Με την καθυστέρηση της δικαιοσύνης, το θέμα δεν αναμένεται να λήξει σύντομα, αλλά επιτέλους κάποιος από εμάς θα πρέπει να αναλάβει δράση.• Ας έλθουμε τώρα στα κρεβατάκια που τοποθετούνται από τους Δήμους σε απόσταση 1 μέτρου αντί των 2.0 μέτρων. Η λαιμαργία ιδιαίτερα των Δήμων Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου (και άλλους) για χρήμα, οι δύο πλουσιότεροι Δήμοι της Κύπρου, να μην νοιάζονται για τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και ασφαλώς την μη τιμωρία τους είναι σοκαριστικό. Κατέχουμε φωτογραφίες και μάρτυρες (εμείς) για να αποστείλουμε την καταγγελία στην Αστυνομία. Δεν το πράξαμε όμως μέχρι σήμερα, διότι θεωρούμε ότι θα είναι «χάσιμο χρόνου» (ίδε και την απάντηση της Αστυνομίας για το Nova Club – «θα κυνηγήσουμε τους θαμώνες βάσει βίντεο μας είπε» (το πιστεύετε;). • Έχετε μελετήσει τις διάφορες καταγγελίες για τις διάφορες παρεμβάσεις των Δήμων στις παραλίες και μάλιστα ο τότε Υπουργός Εσωτερικών επισκέφθηκε «τα έργα». Μετά τι έγινε; Τίποτα!!• Σε άλλη υπόθεση καταγγείλαμε με γραπτή μας δήλωση στον Αρχηγό της Αστυνομίας για μια απαράδεκτη υπόθεση έκδοσης ακάλυπτων/ψευδών επιταγών και δεν έγινε τίποτε. Αποταθήκαμε στον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος έγραψε 2 φορές στον Αρχηγό για να του απαντήσει. Καμία απάντηση και στο τέλος ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας μας ανέφερε να απευθυνθούμε και πάλι στον Αρχηγό!! Το πράξαμε. Μετά από 1½ χρόνο αναμονής, καμία και πάλι απάντηση. Κ.λπ. κ.λπ.Προς το παρόν έχουν καταδικαστεί δύο Δήμαρχοι σε φυλάκιση για τα κακώς έχοντα και άλλοι ανώτατοι λειτουργοί για παρόμοιες υποθέσεις (κακής διαχείρισης) και ελπίζουμε εκεί να καταλήξουν και άλλοι, διότι φαίνεται ότι οι διοίκηση αυτής της Δημοκρατίας δεν βρίσκεται στα χέρια της Κυβέρνηση, αλλά σε τρίτους.Για την δύναμη των Συντεχνιών έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενο μας άρθρο (ίδε Συντεχνίες & Jimmy Hoffa).Πως λοιπόν αγαπητοί μας αναγνώστες να έχουμε τόσο εμείς οι Κύπριοι, όσο ιδιαίτερα οι ξένοι επενδυτές να έχουν κάποιου είδους εμπιστοσύνη σε αυτήν την πολιτεία στους θεωρητικά κυβερνώντες, αλλά στην πράξη να είναι οι άλλοι;Και όμως όλα αυτά θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν είχαμε ανεξάρτητους δημοσιογράφους – για καταγγελίες επί των καθημερινών θεμάτων. Δυστυχώς με τον χαμηλό τους μισθό και με τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ να καθορίζουν την πολιτική τους, δεν είναι ανεξάρτητοι. Για τον λόγο αυτό εισηγηθήκαμε και στο παρελθόν στο Κράτος όπως επιβραβεύει αξιόλογους ερευνητές/δημοσιογράφους, με ένα είδος Pulitzer Prize (έστω 3-4 άτομα τον χρόνο) με βραβεία και με ποσά τουλάχιστον €20.000/χρόνο ο καθένας. Έτσι θα αποκτήσουν και αυτοί κάποια ανεξαρτησία που είναι τόσο χρήσιμη σε μια Δημοκρατία. Εδώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε παραιτηθεί λόγω Watergate από μόνο δύο δημοσιογράφους, γιατί όχι και στην Κύπρο για τα καθημερινά και άλλα;Για μας τους «ωριμότερους» που παρακολουθούσαμε την αστυνομική σειρά Κότζακ (Ελληνοαμερικανός ηθοποιός Τέλλυ Σαβάλλας) πριν κάποια χρόνια, τέλειωνε την σειρά λέγοντας “who loves you”? Ερωτούμε λοιπόν κατ’ επέκταση “who loves Cyprus”?

July 1st 2020

Θεωρία και Πρακτική κ. Νουρή

Στην δημοσίευση στον τύπο της 30.5.2020, μελετήσαμε τις προτάσεις του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ν. Νουρή για ένα “νέο σχέδιο” έκδοσης αδειών κ.λπ. σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (εντός της ημέρας για άδεια οικοδομής και 30 ημέρες για την έκδοση της πολεοδομικής άδειας και σε περίπτωση που χρειάζεται περιβαλλοντική μελέτη, εντός 12 μηνών (η έκδοση της άδειας οικοδομής).Μακάρι κύριε Υπουργέ οι σχεδιασμοί σας να είναι ορθοί και σε αυτό προσβλέπουμε. Είναι όμως αυτή η προσέγγιση πρακτικά εφαρμόσιμη;Κατ’ εμάς οι καλές σας προθέσεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν στα χρονικά πλαίσια που θέτετε, γιατί ξεχνάτε ότι εκείνος που θα αναλάβει αυτήν τη νέα διαδικασία της θεωρητικής επίσπευσης, είναι οι ίδιοι Δημόσιοι υπάλληλοι που τώρα αυτοί οι ίδιοι προκαλούν κατά κύριο λόγο τις καθυστερήσεις. Υπήρχαν και προηγούμενες προτάσεις για ειδικό τμήμα για άμεση ανταπόκριση σε αιτήσεις μεγάλων αναπτύξεων, ως επίσης και η έκδοση αδειών από ιδιώτες αρχιτέκτονες κ.λπ. και δεν απέδωσαν. Τι σας κάνει λοιπόν να είστε τόσο αισιόδοξος (αν και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία όπως λένε).• Πολεοδομική Άδεια για μικρές αναπτύξεις από ιδιώτες αρχιτέκτονες. Πολύ καλή ιδέα την οποία και υποβάλαμε στο Υπουργείο σας προ 3 ετών όπως και υποβάλαμε το θέμα της πληρωμής αποζημίωσης και την απόσυρση της άδειας τους από το ΕΤΕΚ. Εάν είναι από εμάς που βρήκατε αυτήν την πρόταση σας ευχαριστούμε.• Άδεια οικοδομής εντός της ημέρας; Δεν θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο σε περιπτώσεις που η πολεοδομική άδεια θα εκδίδεται από τους ιδιώτες. Και πάλι οι Δήμοι/Αρχές δεν θα θέλουν να χάσουν τα μικρά τους βασίλεια και θα προκαλούν διάφορα προσκόμματα (π.χ. έλλειψη προσωπικού, η αγαπημένη τους δικαιολογία, ενώ θα πρέπει να γνωρίζεται ότι οι Αρχές λειτουργούν μόνο 2 ημέρες την εβδομάδα και αυτό νοουμένου ότι το αρμόδιο άτομο δεν είναι σε άδεια, άδεια ασθενείας, όπως έχουν και άλλα θέματα, «όπως έχουμε οδηγίες από το Κράτος να επιληφθούμε άλλα θέματα σε προτεραιότητα κ.λπ. – από δικές μας εμπειρίες».• Δεν μας είναι αντιληπτό πως με την επίσπευση των διαδικασιών δεν θα προωθούνται οι αναπτύξεις σε χωράφια.• Δημιουργήθηκε κατά τις αναφορές στον τύπο, ομάδα που θα χειρίζεται τις μεγάλες αναπτύξεις από τους ίδιους Δημόσιους υπαλλήλους που τις προκαλούν σε καθυστέρηση. Τώρα οι αιτητές θα πληρώνουν ακόμα €10.000 για διορισμό διευθυντή έργου (που θα είναι Δημόσιος υπάλληλος – γιατί όχι ιδιώτης;) που θα τρέξει αυτός τις αιτήσεις. Εάν είναι ιδιώτες είμαστε της άποψης ότι σε περίπτωση καθυστέρησης και/ή αδράνειας θα μπορεί ο αιτητής να καταγγείλει το θέμα στο Υπουργείο σας ή/και σε ειδική επιτροπή εξέτασης του θέματος και με την απόλυση των υπευθύνων δημόσιων υπαλλήλων, ή πληρωμή αποζημίωσης από τις Αρχές (έχουμε τέτοια κότσια;).• Στο θέμα της περιβαλλοντικής μελέτης αυτό είναι άλλο πρόβλημα και ο μεν νόμος προνοεί απόφαση εντός 6 μηνών, αυτό δεν εφαρμόζεται (ίδε τελευταία δημοσίευση μας για την μαρίνα Αγίας Νάπας, το γκολφ στην Αμμόχωστο, την οδύσσεια του έργου στη Λίμνη (Σιακόλα) και τόσα άλλα.• Επανερχόμενοι στην διεύθυνση του έργου, τι θα είναι η ευθύνη του Διευθυντή του Έργου, εάν αυτός ο ίδιος δεν λαμβάνει έγκαιρα απαντήσεις από τις Αρχές του Δημοσίου. Εάν π.χ. η ΑΗΚ δεν απαντά, ποιος θα φταίει; Πιστεύουμε ότι η τοπική Αρχή και κατ’ επέκταση εκείνος ο υπάλληλος που δεν απάντησε έγκαιρα, θα πρέπει εκείνος να έχει την ιδιωτική ευθύνη ο ίδιος (ίδε υπόθεση Χαλλούμι που δεν έγινε τίποτε) – ίδε επίσης απόφαση Δικαστηρίου στην Θεσσαλονίκη για καθυστέρηση παράδοσης επιστολής από τον υπάλληλο του ταχυδρομείου που χρεώθηκε €2.000 ο ίδιος για την καθυστέρηση.• Μετά τον Γολγοθά της μη ανταπόκρισης (ίδε και άρθρο της προηγούμενης εβδομάδας για την απογοήτευση ξένων επενδυτών για έργο στην Μακεδονίτισσα, Βερεγγάρια, Τρόοδος κ.λπ.) ακολουθούν και άλλες διαδικασίες.(α) Η αποπεράτωση της οικοδομής ακολουθείται από το λεγόμενο πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Εισηγούμαστε όπως αυτό εκδίδεται από τον επιβλέποντα αρχιτέκτονα, διότι τώρα οι Αρχές έχουν το δικό τους χρονοδιάγραμμα που δυνατόν να υπερβεί τους 6-18 μήνες (τουλάχιστον).(β) Πάμε τώρα στην έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας. Ο Θεός να βοηθήσει τον αιτητή. Μικρό-λεπτομέρειες και πρόσθετες λεπτομέρειες που χρειάζονται συνεδρία της Αρχής, τήρηση πρακτικών, έγκριση αυτών και τόσα άλλα (σας υποβάλαμε και στο παρελθόν ότι ο Δήμος Λεμεσού κυρίως κλείνει λόγω της γιορτής του Κρασιού, Καρναβαλιού κ.λπ., ενώ ορισμένοι Δήμοι (ίδε Παραλιμνίου) είναι οι ίδιοι που παρανομούν (ίδε καταγγελία μας και με την στήριξη του Έπαρχου Αμμοχώστου και το Υφυπουργείο Τουρισμού όπου ο Δήμος λειτουργεί ως τοπική Μαφία της παρανομίας. Ως εκ τούτου εισηγούμαστε όπως εκδίδονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας από τον ιδιώτη αρχιτέκτονα και τόσο η έκδοση αδειών, όσο και οι τίτλοι να τυγχάνουν δειγματοληπτικού ελέγχου από τις Αρχές.Ξεχάστε τους Δημόσιους υπαλλήλους κύριε Υπουργέ. Χρησιμοποιείστε τους ιδιώτες και εάν υπάρχουν Δημόσιοι υπάλληλοι που επιθυμούν να αναλάβουν τα πιο πάνω θέματα (είναι δεδομένο ότι οι ιδιώτες αρχιτέκτονες έχουν τις δικές τους ελλείψεις) να ενεργούν ως ιδιωτικοί σύμβουλοι για αρχιτεκτονικά γραφεία και άλλους ιδιώτες με τα ανάλογα τους εισοδήματα.Θα πρέπει να ενσκήψετε Κύριε Υπουργέ στο θέμα και ασφαλώς οι υπάλληλοι σας, για τους οποίους έχουμε καταγγείλει σχεδόν επί εβδομαδιαίας βάσης σε αυτήν την σελίδα (ίδε Βερεγγάρια, Adventure Park στο Τρόοδος, ξένο επενδυτή στην Μακεδονίτισσα κ.λπ. κ.λπ.) αναφορές μας βάσει δικών μας εμπειριών.Η θεωρία μεν ωραία, αλλά το τι γίνεται στην επί τόπου κατάσταση/πράξη είναι τελείως διαφορετικό.Σας υποβάλαμε πρόσφατες προσωπικές εμπειρίες μας που αφορούν το θέμα του Airbnb, το ενοικιοστάσιο, τα κοινόχρηστα, τις φοιτητικές εστίες, την μείωση ενοικίων και τόσα άλλα, έχετε όμως τους ανάλογους λειτουργούς που αντιλαμβάνονται τα πιο πάνω θέματα; Πολύ το αμφιβάλλουμε δυστυχώς.

June 19th 2020

Η περίοδος της κακής εκμετάλλευσης;

Στο προηγούμενο μας άρθρο που αφορούσε κάποιες δικές μας εισηγήσεις για τυχόν μείωση ή όχι των ενοικίων, προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις (υπέρ και κατά) με την πλειοψηφία να υποστηρίζουν στις δικές μας απόψεις (για εκείνους ασφαλώς που μας έστειλαν σχετικές επιστολές, τηλεφωνήματα και άλλα). Εκείνο το οποίο είναι περίεργο όμως είναι ότι Δημόσιοι υπάλληλοι και άλλοι που δεν επηρεάζονται τα εισοδήματα τους όπως και κάποιοι άλλοι (π.χ. τραπεζικοί κ.λπ.) ήταν οι πλέον διαμαρτυρόμενοι.Διερωτόμαστε λοιπόν εάν η περίοδος αυτή, είναι η ευκαιρία που έχουν διάφοροι να εκμεταλλευτούν αδικαιολόγητα την συζήτηση για τα ενοίκια.Οι διαμαρτυρόμενοι για την μείωση των ενοικίων μας υπέδειξαν ότι στην Ελλάδα, όπου με σχετικό διάταγμα, μειώθηκαν τα ενοίκια κατά 40% (ξέχασαν όμως να μας αναφέρουν ότι αυτό ισχύει μόνο για επιχειρήσεις που έκλεισαν τις δραστηριότητες τους μέχρι το τέλος του 2020, για εκείνους που απολύθηκαν από την εργασία τους, ενώ η μείωση των συντάξεων στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 6-7 χρόνια – που δεν υπάρχει στην Κύπρο – είναι τραγική για τους πλείστους).Είχαμε επίσης διαμαρτυρίες από κέντρα αναψυχής στις παραλιακές τουριστικές περιοχές για την άποψη μας ότι εφόσον αυτές οι επιχειρήσεις είναι κλειστές εν πάση περιπτώσει κατά την χειμερινή περίοδο, ποια είναι η ζημιά τους;Εμφανίζεται τώρα και το φαινόμενο του εκφοβισμού, του τύπου, «εάν δεν μειώσεις το ενοίκιο κατά 50%, δεν πληρώνω τίποτε (και με την απόφαση για μη έξωση μέχρι τον 9/2020 ενθαρρύνονται).Έχουμε τώρα και την αιώνια, κάπως ανεύθυνη μας Βουλή, να αρνείται την εξαγωγή ζώων που σφάζονται με την μέθοδο Kosher. Σίγουρα δεν συμφωνούμε με τον απαράδεκτο αυτό τρόπο σφαγιασμού, αλλά τι θα γίνει με τους κτηνοτρόφους που δεν έχουν πως να διαθέσουν τα ζώα τους; Η απάντηση θα είναι να επιχορηγήσει και πάλι το Κράτος σε ποσό ίσως πέραν του €1.0 εκ. (και αυτό από τα Κρατικά ταμεία, δηλαδή εμείς οι πολίτες με τα μειωμένα εισοδήματα εκτός ασφαλώς των Δημοσίων υπαλλήλων και άλλων).Σίγουρα η κατάσταση αυτή που αφορά την μείωση ή όχι των ενοικίων, είναι πολύ δύσκολη στο να είναι κάποιος απόλυτος στις θέσεις του, αλλά πρέπει ο στόχος μας να είναι η καλή διαβίωση και εργοδότηση του ντόπιου πληθυσμού και δεχόμαστε ότι ορισμένες αποφάσεις θα είναι «οδυνηρές» για ορισμένους.Είμαστε ένα Κράτος του «μάκρους και του πλάτους» δυστυχώς – ίδε και το θέμα των διαβατηρίων όπου τα ίδια εκείνα κόμματα που κατηγορούσαν το Κράτος για χαλαρή αποδοχή, τώρα, με την κρίση εισηγούνται την επαναφορά του μέτρου αυτού ως επείγον, αλλά με πιο αυστηρές προδιαγραφές (η ζήτηση όμως δεν εξαρτάται από εμάς, αλλά από τους ξένους, οι οποίοι τώρα έχουν και άλλες επιλογές, ενώ η αβεβαιότητα της διατήρησης του Κυπριακού διαβατηρίου είναι ότι το χειρότερο). Έστω και εάν μας «γελάσουν» 20-30 ξένοι αιτητές, δεν είναι το τέλος του κόσμου, όταν από τα 1.500 διαβατήρια υπάρχουν και οι πιο πάνω που ίσως δεν δικαιούνται.Στο θέμα της εκμετάλλευσης υπάρχει και το Δικαστικό μας σύστημα που με τις μακροχρόνιες καθυστερήσεις (χειρότερη από την Κύπρο είναι η Ζιμπάμπουε), βοηθά στην όλη κατάσταση των κακοπληρωτών.Επειδή διαχειριζόμαστε διάφορα έργα εκ μέρους πελατών μας, έχουμε και κάποια παραδείγματα, ορισμένα από τα οποία είναι και τραγελαφικά:• Ο ενοικιαστής, ζωγράφισαν τα παιδιά του πάνω στους τοίχους του διαμερίσματος και αρνείται να πληρώσει το κόστος του μπογιατίσματος, διότι «αυτά είναι έργα τέχνης».• Ενοικιαστής εγκατέστησε δίσκο τηλεόρασης 2½ μέτρων επί της οροφής και επιμένει ότι ο ιδιοκτήτης του αφαίρεσε το κόστος του δίσκου από τα ενοίκια, ενώ ο ιδιοκτήτης δεν τον θέλει.• Ουκρανός ενοικιαστής άφησε 2 κιβώτια βότκα, απαιτώντας όπως ο ιδιοκτήτης τα πάρει έναντι του ενοικίου που όφειλε (€2.500!!). Που θα βρεθεί τώρα ο ενοικιαστής; Εάν δεν σας αρέσει η βότκα, τότε βάλτε την για απολύμανση!! (ίδε Πολωνία με τις παράνομες βότκες).• Ενοικιαστής υποενοικίασε το κατάστημα του ιδιοκτήτη σε τρίτο (δεν απαγορεύεται από το συμβόλαιο), ο υποενοικιαστής δεν πληρώνει και τώρα ο ιδιοκτήτης τρέχει στα δικαστήρια, ενώ ο αρχικός ενοικιαστής αφού έλαβε €20.000 αέρα από τον δεύτερο είναι οκέϊ!!• Ενοικιαστής υπό μορφή εταιρείας ζήτησε όπως γίνει ανανέωση της σύμβασης ενοικίασης με τον ίδιο μεν μέτοχο, αλλά και με άλλους μετόχους της εταιρείας. Αποτέλεσμα είναι ότι οι «νέοι μέτοχοι», άσχετοι με την υπόθεση (4 Ρουμάνοι), και χωρίς οικονομικό υπόβαθρο, κατοικούν στο διαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης ελπίζει σε κάποιο άγνωστο μελλοντικό χρόνο να αναλάβει το διαμέρισμα του (δεν πληρώνεται το ενοίκιο).• Ιδιοκτήτης που δημοσίευσε στο ίντερνετ ότι ο «τάδε» ενοικιαστής δεν του πληρώνει το ενοίκιο, κίνησε αγωγή στον ιδιοκτήτη για λίβελλο (defamation of character). Το δικαστήριο (ΗΠΑ) αποφάσισε ότι εφόσον η δημοσίευση είναι αληθής, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα (δεν γνωρίζουμε όπως το δικό μας νομικό καθεστώς).• Το αίτημα ιδιοκτήτη εναντίον του ενοικιαστή ότι μετά από 4 χρόνια έπρεπε ο ιδιοκτήτης να ζητά αποζημίωση από τον ενοικιαστή λόγω ζημιών, το δικαστήριο αποφάσισε ότι φυσική φθορά είναι ανάλογα με την χρήση – εάν π.χ. υπάρχουν σκύλοι και άλλα ζώα και/ή πρόσθετα άτομα που δεν αναφέρονται στο συμβόλαιο, ο ενοικιαστής είναι υπόχρεος να καλύψει τον ιδιοκτήτη ανάλογα (ΗΠΑ). Προσθέτοντας ότι οφείλει ο ιδιοκτήτης να επισκέπτεται την μονάδα του κατά περιόδους για να εξακριβώνει την τήρηση των όρων του συμβολαίου και να μην περιμένει στο τέλος και με αυτόν τον τρόπο «αποδέχεται» κάποια ανοχή εκ μέρους του για ζημιές.Κ.λπ.Η εκμετάλλευση εναντίον των ιδιοκτητών είναι εκτεταμένη και μεγάλη, αφήνοντας τους ίδιους, ιδιαίτερα εκείνους που βασίζονται σε τέτοια εισοδήματα για την διαβίωση τους, αλλά και άλλους που χρωστούν λόγω δανείων κ.λπ. στα κρύα του λουτρού. Ασφαλώς υπάρχουν και ιδιοκτήτες που πιστεύουν ότι «τίποτε δεν συμβαίνει», ιδιαίτερα για τα καταστήματα, αδιαφορώντας για την κατάσταση. Εάν πάρουμε ως παράδειγμα το κέντρο της Λευκωσίας με τους δρόμους κλειστούς λόγω εργασιών, είναι λανθασμένη η θέση αυτή των ιδιοκτητών. Και εισηγούμαστε όπως για αυτήν την περίπτωση και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις και για τους ενοικιαστές εκείνους που προηγουμένως ήταν συνεπείς, να τυγχάνουν μείωσης ενοικίου για 2-3 μήνες μόνο. Αυτή η εισήγηση συμφέρει και στους ιδιοκτήτες να παραχωρήσουν μια έκπτωση για περίοδο 2-3 μηνών, μέχρι «να δούμε τι θα γίνει» με την όλη κατάσταση. Εάν ο ενοικιαστής ήταν συνεπής προ του ιού, είναι καλύτερα να προσπαθήσετε (ιδιοκτήτες) να τους διατηρήσετε, παρά να αναμένετε ένα νέο ενοικιαστή άγνωστης συμπεριφοράς στην πληρωμή των ενοικίων μετά.Είχαμε υποβάλει τις απόψεις μας για τα ενοίκια V ιού στην σελίδα αυτή προ 15 ημερών, όπως έχουμε υποβάλει και τα σχόλια μας στην εισήγηση της ΟΕΒ που απεστάλη σε επιστολή του στον Υπουργό Εσωτερικών (ένα ακατανόητο έγγραφο ομολογουμένως).

June 18th 2020

Προς Υπουργό Οικονομικών – Ενοίκια και άλλα

Έχουμε μελετήσει τα σχόλια σας/ανακοίνωση που αφορά το θέμα των ενοικίων, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στις 2.5.2020.Επιτρέψετε μας κύριε Υπουργέ, να σας υποβάλουμε και τις δικές μας απόψεις, ορισμένες εκ των οποίων έχουν ήδη δημοσιευθεί στο πρόσφατο παρελθόν και οι οποίες θα σας τις αποστείλουμε προς εύκολη σας αναφορά, εάν σας ενδιαφέρει.• Αντιπαρερχόμαστε τα στατιστικά στοιχεία που μας έχετε παραθέσει και τον υπολογισμό σας για ενοίκια €1.2 δις. σε σχέση με τα δηλωθέντα των €600 εκ. Ας το θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ορθό στο στάδιο αυτό.• Δεν μας είναι αντιληπτό ότι αρκετά ακίνητα δεν δηλώνονται οι ενοικιάσεις τους, διότι κατέχονται από τους ιδιοκτήτες τους/αγοραστές, εκτός και εάν αναφέρεστε στη νέα διάταξη του Εφόρου Φορολογίας ότι όταν κατέχει ο ιδιοκτήτης την κατοικία του (μόνιμη ή εξοχική) θα χρεώνεται ένα «διαφυγών» ενοίκιο. Στο θέμα αυτό, δηλαδή στην ίδια κατοχή, ένα σοβαρό και παράπλευρο στοιχείο είναι ότι υπάρχει πράγματι φοροδιαφυγή από ιδιοκτήτες/ εργολάβους για επιδιορθώσεις, συντηρήσεις/επεκτάσεις, αλλά αφού αυτές δεν αφαιρούνται από τα εισοδήματα του ιδιοκτήτη, δεν δηλώνονται, ενθαρρύνοντας έτσι τον ιδιοκτήτη να γλυτώνει το κόστος του 5%-19% Φ.Π.Α., μια και που η απαίτηση των μικρο-εργολάβων είναι η πληρωμή σε μετρητά. Έτσι επωφελούνται και οι δύο με κύριο ζημιωμένο το Κράτος (υποβλήθηκε και στο παρελθόν σχετική μας εισήγηση πως αυτό το θέμα αντιμετωπίζεται).Υποβάλαμε λοιπόν στην πολιτεία όπως τέτοια έξοδα να αφαιρούνται (έστω σε ένα μέγιστο ποσό €10.000/χρόνο για κατοικίες) ανάλογα των τ.μ., για να ενθαρρύνεται ο ιδιοκτήτης να τα δηλώνει και ασφαλώς με την ανάλογη χρέωση φόρου στα εισοδήματα των εργολάβων. Το κέρδος για το Κράτος θα είναι πολλά εκατομμύρια, επιπλέον της δίκαιης μεταχείρισης των εισοδημάτων.• Τα Airbnb είναι ένας άλλος τρόπος φοροδιαφυγής, τόσο από ντόπιους, όσο και από ξένους και εφόσον οι ενοικιάσεις γίνονται μέσω ίντερνετ κ.λπ., τόσο οι εισπράξεις είναι αδήλωτες, όσο και ο αθέμητος ανταγωνισμός εις βάρος των ξενοδόχων. Υποβάλαμε λοιπόν εισηγήσεις τόσο επί της νέας νομοθεσίας, όσο και με την χρήση των Τοπικών Αρχών (με ενθάρρυνση τους με την είσπραξη εισοδημάτων) και αυτό από μόνο του ως φοροδιαφυγή ξεπερνά ίσως τα €50 εκ. – ίδε άρθρο μας επί του θέματος με λεπτομέρειες.• Αναφέρεστε για λόγους μη ύπαρξης τίτλου υπάρχει θέμα φοροδιαφυγής. Δεν μας είναι αντιληπτό πως αυτό έχει σχέση, αλλά εάν πιστεύετε ότι «τώρα με την τεχνολογία», το θέμα της έκδοσης τίτλων θα επιλυθεί λανθάνεστε κύριε Υπουργέ, εάν σας έπεισαν ότι το θέμα των τίτλων θα επιλυθεί μέσω τεχνολογίας. Αδύνατον, διότι το όλο σύστημα της έκδοσης τίτλων είναι σαθρό και έχουμε υποβάλει εισηγήσεις για την χρήση ιδιωτών για την έκδοση τίτλων κλπ.• Έχετε δίκαιο στην μη υιοθέτηση τους παραδείγματος της Ελλάδας για τις ελαφρύνσεις στις ενοικιάσεις, ξέχασαν όμως να σας πουν ότι το 40% μείωση των ενοικίων αναφέρεται σε άτομα που είναι άνεργοι και για επιχειρήσεις που τερματίζουν τις δραστηριότητες τους. Υποβάλαμε κάποια πρόταση επί του θέματος για εκείνους που δεν έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημιά (π.χ. δημόσιους/τραπεζικούς υπαλλήλους κ.λπ.) για επιχειρήσεις που ήταν κλειστές κατά τους χειμερινούς μήνες εν πάσει περιπτώσει κ.λπ. – ίδε πρόσφατο μας άρθρο.• Αναφέρεστε για κάποιες αποδεκτές λύσεις με συνεννόηση ενοικιαστών/ιδιοκτητών. Μα στην Κύπρο που ζούμε εάν λάβουμε υπόψη ότι ο «κάθε ένας θέλει το πάπλωμα πάνω του» δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ίδε και την απαίτηση ορισμένων ξενοδόχων για την εγγύηση των προεισπράξεων από το Κράτος. Ποιος ο λόγος να εγγυηθεί η Κυβέρνηση; ίδε δημοσίευση μας επί του θέματος.• Η φορολογική αμνηστία για ενοίκια είναι ένα μέτρο μεν το οποίο όμως και δεν υιοθετούμε ως τέτοιο. Θα εμφανιστούν τώρα δηλώσεις και δηλώσεις για μη δηλωθέντα ενοίκια κάτι που θα ενθαρρύνει τους φοροφυγάδες. Αντιλαμβανόμαστε το θέμα και στην δήλωση σας περί είσπραξης «μερικών δεκάδων εκατομμυρίων» και αυτό με τις δηλώσεις ντόπιων και ξένων επί του θέματος, θα είναι ένα καθαρό ξέπλυμα χρήματος (η Ε.Ε.;).• Φοροδιαφυγή για οικιστικά ακίνητα κ.λπ. εάν εισαχθεί κάποιου είδους έκπτωση του φόρου εισοδήματος των ενοικιαστών, έστω 10% επί των πληρωτέου ενοικίου από τον ενοικιαστή, θα ενθαρρυνθεί ο ενοικιαστής μεν να δηλώνει το ενοίκιο και σε αντίθεση θα μπορείτε να χρεώνεται τους φοροφυγάδες ιδιοκτήτες.• Είναι δεδομένο ότι η ακίνητη ιδιοκτησίας χρεώνεται από όλες τις κατευθύνσεις, από τους Δημοτικούς φόρους, στο αποχετευτικό, κατασκευές πεζοδρομίων, ΦΠΑ, ΓΕΣΥ κ.λπ., ενώ τώρα δεν επιτρέπονται μεταβιβάσεις εκτός και εάν τα ακίνητα/μονάδες δεν χρωστούν οποιοδήποτε φόρο/τέλη, με αποτέλεσμα το Κράτος να μην εισπράττει τα μεταβιβαστικά και όλα αυτά κύριε Υπουργέ, αντί να χρεώνεται ο ενοικιαστής (εκεί που διαλαμβάνει τέτοιο το συμβόλαιο), τα χρεώνεται ο ιδιοκτήτης/ αγοραστής. Υπάρχει λογική γιατί να μην χρεώνεται ο ενοικιαστής, με αποτέλεσμα το Κράτος να μην εισπράττει μεταβιβαστικά;• Σε άλλα θέματα της ευρύτερης οικονομίας ψέξαμε από την πρώτη ημέρα το μέτρο για την πρόταση αύξησης των οικιστικών μονάδων/φοιτητικές εστίες, ότι όπως είναι η πρόταση δεν θα πετύχει (ίδε άρθρο μας) και έτσι έγινε.• Απαντήσαμε και στις εισηγήσεις της ΟΕΒ με ανάλογη επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών.• Υποβάλαμε και σχόλια για τα διαβατήρια/βίζες μαζί με πρόστιμα για τους φταίχτες – ίδε. άρθρο μας.• Όλα τα πιο πάνω και άλλα κύριε Υπουργέ προέρχονται από τις εμπειρίες του Γραφείου μας των τελευταίων 40 ετών, όντας στην πρώτη γραμμή της αγοράς σε θέματα ενοικιάσεων ακινήτων/ανάπτυξης/διαχείρισης ακίνητης ιδιοκτησίας κ.λπ. και όχι από κάποια πανεπιστημιακή έδρα να θεωρητίζουμε.• Ψέξαμε τους διάφορους Επιτρόπους που δεν έχουν τις ικανότητες να αντιμετωπίσουν τόσο τα συνήθη, όσο και τα άλλα θέματα που εγείρονται λόγω του ιού (ίδε άρθρο μας) όσο και 1-2 υπουργούς που μας προκαλούν ζημιές στα οικονομικά, (θυμίζουμε το χαλλούμι, την ασφαλιστική εταιρεία στην Βουλγαρία, το φιάσκο της υπόθεσης γύρω από τους αγελαδοτρόφους, την Πύθια ακατανόητη ερμηνεία για τα προσωπικά δεδομένα και άλλα που άπτονται της διακυβέρνησης του τόπου και της εξοικονόμησης χρημάτων.Αυτά είναι ορισμένα θέματα που θα πρέπει το Υπουργείο σας να εξετάσει, για να επιβιώσει ίσως αυτή η οικονομία.

June 18th 2020

Μας έβγαλαν την Λάρνακα σκάρτη

Για εκείνους που μελέτησαν την πρόταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νέο τοπικό σχέδιο της Λάρνακας, θα διερωτώνται τι πήγε στραβά και «μας έβγαλε» το Τμήμα αυτό την Λάρνακα “Σκάρτη” για ανάπτυξη.Αναφερόμαστε ιδιαίτερα στο παραλιακό μέτωπο της πόλης από το Λιμάνι μέχρι και την Πύλα και δυτικά από την περιοχή Μακένζι μέχρι και την περιοχή Μενεού-Περβόλια και ακόμη μέχρι και τον Άγιο Θεόδωρο.Μας αναφέρει η μελέτη αυτή, ότι η Λάρνακα έχει πρόβλημα σαθρού εδάφους, είναι επιρρεπής σε πλημμύρες, το οδικό δίκτυο στις περιοχές αυτές δεν αντέχει σε αυξημένη διακίνηση οχημάτων και έχει πρόβλημα διάβρωσης η παραλία κ.λπ. κ.λπ. (η Λεμεσός π.χ. δεν έχει αυτά τα προβλήματα;).Η μελέτη εισηγείται γειτονιές για οικιστική ανάπτυξη με χαμηλά κτίρια και άλλα, ενώ ταυτόχρονα επισυνάπτει φωτογραφίες με πολυώροφα κτίρια σε ωραίο φωτογραφικό περιβάλλον με πράσινο κ.λπ.(!!). Βασικά η εισήγηση είναι για συντελεστή δόμησης 80%-120% μέγιστο, επιπλέον κινήτρων, τα οποία όμως κίνητρα πληρώνονται είτε υπό μορφή κατασκευής δημόσιων χώρων στάθμευσης, μείωση της εμπορικής κάλυψης και άλλα παρόμοια.Ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών κ. Χάσικος, υπέδειξε στους τότε μελετητές με διάφορες δηλώσεις, ότι για την περιοχή των διυλιστηρίων θα πρέπει να δοθεί στην ετοιμασία του νέου τοπικού σχεδίου, ψηλός συντελεστής δόμησης και ποικιλόμορφες χρήσεις, ως τουλάχιστον και η τυχόν αυξημένη αξία της περιοχής να ισούται με την υφιστάμενη αξία των γηπέδων, πλέον το κόστος μετακίνησης των εγκαταστάσεων. «Νούσιμη» προσέγγιση που στόχο είχε εκτός της ανάπτυξης και στην μη πληρωμή αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες από το Κράτος.Οι προτάσεις που δίδονται υιοθετούν ότι τα διάφορα τεμάχια που ανήκουν σε διάφορους ιδιοκτήτες για νέα ανάπτυξη, ικανοποιούσαν εάν είναι μόνο ένας ιδιοκτήτης (που δεν υπάρχουν), με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτές οι «ευφάνταστες προτάσεις» ενιαίας ανάπτυξης. Κατ’ εμάς το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας (πλησίον της πόλης) θα πρέπει να στοχεύει σε ψηλά κτίρια με ελάχιστο συντελεστή δόμησης 200% (επιπλέον των κινήτρων) και σε γήπεδα μεγαλύτερα από ±10.000 τ.μ. Χρήσεις όπως ενιαία συγκροτήματα γραφείων και διαμερισμάτων τύπου πύργων Λεμεσού και για την ενθάρρυνση και ξενοδοχείων με συντελεστή δόμησης τουλάχιστον (200%).Μας έβγαλε λοιπόν αυτή η μελέτη «Σκάρτη» την Λάρνακα για να παραμείνει η πόλη αυτή η πιο φτωχή σε σύγκριση με τις άλλες πόλεις και με τον νεαρό πληθυσμό της να ζητά εργασία εκτός πόλης.Εδώ κτίστηκε ολόκληρη μαρίνα στην Λεμεσό με δεκάδες κατοικίες εντός της θάλασσας, ένα έργο που αποτελεί ένα στολίδι για την Κύπρο, όπως και η μαρίνα της Αγίας Νάπας (ίδε και αντιδράσεις από την Ε.Ε. που προέρχονταν από το Τμήμα αυτό και κάποιους άλλους που είναι καλά βολεμένοι (Κυβερνητικούς, συνταξιούχους και άλλους).Τώρα θα μας πείτε, εάν η Λάρνακα ήταν η Λεμεσός, με την διεκδικητικότητα των πολιτών της που ως μια γροθιά με συμπαραστάτες εκτός του Δήμου, το ΕΒΕΛ και άλλους, θα τολμούσε η μελέτη αυτή να είναι το ίδιο; Βέβαια αυτή η πόλη (Λεμεσός) δεν είχε τις αντιδράσεις από διάφορους, όπως εκείνες των λεγόμενων περιβαλλοντιστών, που παραλίγο να καταργήσουν την μαρίνα Λεμεσού, το αναμενόμενο γήπεδο γκολφ Λανίτη στο Φασούρι, ενώ και αυτό το Καζίνο πέρασε υπό αμφισβήτηση λόγω της ύπαρξης των σαχινιών. Η Λεμεσός τα ξεπέρασε, όμως η Λάρνακα;Μετά τον Γολγοθά λοιπόν της (ακόμη) κατακύρωσης του έργου Λιμένος/μαρίνας, ελπίζοντας ότι αυτό θα κατακυρωθεί εφέτος, έχουμε και νέα προβλήματα για την Λάρνακα από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Ευτυχώς που ευτύχησε η πόλη αυτή τώρα με τον νέο Δήμαρχο κ. Βύρα, αλλά κατ’ εμάς χρειάζεται περισσότερους διεκδικητικούς Λαρνακείς, με την συμπαράσταση του ΕΒΕΛ, ΚΕΒΕ, συνδέσμους όπως είναι εκείνη των μεγάλων επιχειρήσεων, όπως και άλλων (ΕΤΕΚ, Αρχιτέκτονες κ.λπ.) που τηρούν σιγή ιχθύος σε επίπεδο εγκληματικής αδιαφορίας.Αναφέρεται η μελέτη αυτή ότι έγιναν διαβουλεύσεις και την πιστεύουμε, αλλά μας είναι αδιανόητο πως ο Δήμος και οι τοπικοί φορείς, ενώ βρίσκονταν σε διαβουλεύσεις, συμφώνησαν με την πρόταση αυτή, τι έχουν να πουν;Η Λάρνακα είναι η μόνη πόλη που βρίσκεται «πάνω» στην θάλασσα με εκτεταμένη αμμώδη παραλία και με τους υπάρχοντες και αναμενόμενους βραχίονες, θα καλυτερεύσει κατά πολύ το αμμώδες παραλιακό μέτωπο. Κατ’ εμάς η Λάρνακα μπορεί να είναι το νέο Saint Tropez της ανατολικής Μεσογείου.«Κράτα τον πούντο σου» κύριε Νουρή και προχώρα με τις πολιτογραφήσεις, ιδιαίτερα τώρα που τα πολιτικά κόμματα είναι υπέρ, αλλά βιαστείτε.Για εμάς, ένα είναι το κρατούμενο, η καλή διαβίωση των Κυπρίων και η μείωση των ανέργων/ εργοδότηση της νεολαίας της πόλης, ενώ οι διάφορες ενστάσεις για την κατασκευή του παραλιακού δρόμου Δεκέλειας σε 4 λωρίδες που υπάρχουν από τους ψηφοφόρους των κοινοτήτων Πύλας/ Ορόκλινης διότι οι διάφοροι τους ψηφοφόροι θα επηρεαστούν (χρήζει εξέτασης για την ύπαρξη ορισμένων ιδιωτικών συμφερόντων και όχι εκείνης της πόλης (και επαρχίας).Όπως αναφέραμε σε προηγούμενη μας άρθρο, οι πολέμιοι της Λάρνακας είναι οι ίδιοι οι Λαρνακείς που είναι ελάχιστοι μεν, αλλά θορυβώδεις, χωρίς να τυγχάνουν και της ανάλογης απάντησης και ως εκ τούτου να λαμβάνονται υπόψη.Ο Δήμος βασικά έχει τον λόγο.

June 17th 2020

Περιβάλλον και Ανάπτυξη – Πράσινος Παράδεισος;

Παρόλο που η Κύπρος καλύπτεται σε εμβαδόν 40% από δένδρα/δάση/θάμνους, βρισκόμαστε ακόμα πολύ πίσω στην σοβαρή αναβάθμιση του φυσικού μας περιβάλλοντος. Προς τούτο η πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας να ενθαρρύνονται τόσο οι πολίτες, όσο και οι Δήμοι κλπ να φυτεύουμε όσο περισσότερα δένδρα, εις μια προσπάθεια βοήθειας εναντίον της κλιματολογικής αλλαγής, είναι μια προσπάθεια προς την ορθή κατεύθυνση.Πώς όμως επιτυγχάνεται αυτό; Είναι δεδομένο ότι η ευαισθησία των πολιτών βρίσκεται σε αυξητική τάση για το περιβάλλον και προσέχουμε επίσης ότι στα διάφορα έργα ανάπτυξης περιλαμβάνεται και εκτεταμένη χρήση πρασίνου (από της μέχρι πρόσφατης προσέγγισης επίστρωσης κενού χώρου με τσιμέντο/άσφαλτο).Είχαμε αναφερθεί προ 10 ετών και μετά κατ’ επανάληψη, ότι οποιοσδήποτε επιθυμεί ανάπτυξη, θα πρέπει να περιλαμβάνει και δενδροφύτευση ως όρος της άδειας οικοδομής και μάλιστα με την υποχρέωση του developer/ιδιοκτήτη όπως συντηρεί τα δένδρα/χώρο πρασίνου για τουλάχιστον 3 χρόνια μετά την αποπεράτωση του έργου και η οποία υποχρέωση να συνοδεύεται με τραπεζική εγγύηση (ή εταιρική/προσωπική) με ελάχιστο ύψος δένδρων (βάσει της άδειας) 2.0 μέτρων. Η περίοδος αυτή των 3 ετών να ελέγχεται από τον αρχιτέκτονα του έργου και τα δένδρα (ύψος/κατάσταση/πότισμα κ.λπ.) και να μην εκδίδονται οι τίτλοι εκτός και εάν οι όροι της άδειας ακολουθούνται (ή την φύτευση πιο μεγάλων δένδρων – τώρα υπάρχουν έτοιμα) για μείωση της περιόδου των 3 ετών να υπάρχουν μεγάλα δένδρα έστω 3-4 μέτρα.Η δενδροφύτευση/περιβάλλον και ιδιαίτερα για αναπτύξεις σε ήδη δασώδεις περιοχές και άλλες π..χ ελαιώνες που δένδρα κόβονται για την ανάπτυξη, με κάποιες εξαιρέσεις εμείς, δεν έχουμε ένσταση, φτάνει ο ιδιοκτήτης να προσθέτει στην ανάπτυξη του τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό δένδρων που απέκοψε, πλέον 30% αύξηση (εάν δεν υπάρχει χώρος να δίδεται αποζημίωση στο Κράτος/Δήμο κλπ με €χ/ανά δένδρο). Όπως έχουμε σήμερα, τα δένδρα τοποθετούνται εντός της οικοδομικής απόστασης των 3 μέτρων από το σύνορο και πάνω σε πεζοδρόμια (το τελευταίο έχει καταργηθεί, αλλά μόνο για τα δημόσια πεζοδρόμια).Η φύτευση δένδρων, μικρών μεν αρχικά, αλλά μελλοντικά μεγαλώνουν, είναι δυνατόν να προκαλέσουν και διάφορα προβλήματα, όπως διακοπή ηλίου σε γείτονες, ως επίσης και θέας, κλαδιά που επεμβαίνουν σε ιδιοκτησία γείτονα, φύλλα που πέφτουν σε γειτονικά τεμάχια κλπ. Ορισμένα δένδρα όπως ευκάλυπτοι θα πρέπει να αποφεύγονται (οι ρίζες τους εισέρχονται στο αποχετευτικό σας σύστημα, ενώ έχουν και άλλα θέματα, όπως το σπάσιμο των κλαδιών κ.λπ.).Για εμάς και στα έργα τα οποία διαχειριζόμαστε, τοποθετούμε κυρίως κυπαρίσσια (3 μέτρα ύψος από Ισπανία – κόστος €150/ένα, μόνο ορθόκλαδα), πεύκα σε περίπτωση μεγάλων τεμαχίων, ενώ η τοποθέτηση ελιών, χαρουπιών, ανάλογα της περιοχής/του τοπικού περιβάλλοντος, είναι ότι το καλύτερο και διότι τα πιο πάνω δένδρα χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση και νερό. Για εκείνους που έχουν κατοικίες πλησίον της παραλίας, δένδρα όπως φρουτόδενδρα, ακόμη και εξωτικά, όπως παπάγια, φοινικιές κ.λπ., είναι μεν ωραία σε εμφάνιση, αλλά χρειάζονται συντήρηση/πότισμα, ενώ κατ’ εμάς ο βασιλιάς αυτών των εξωτικών δένδρων είναι η φλαμπουαγιάν (μεγάλα κλαδιά/φυλλοβόλο, χρειάζεται χώρο) – ίδε Λεμεσό ιδιαίτερα. Εάν δεν έχετε την ευχέρεια χώρου/κόστους, περιορίστε την χρήση δένδρων σε μη φυλλοβόλα, ενώ οι ωραιότατες βουκαμβίλιες, με τα φύλλα τους, χρήζουν συστηματικού καθαρισμού/περιποίησης.Εάν έχετε πισίνα, προσέξετε την τοποθέτηση δένδρων, όχι μόνο λόγω της σκίασης, όσο και τα φύλλα που καταλήγουν στην πισίνα. Ταυτόχρονα η χρήση φρουτόδενδρων προσφέρει μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση στους ιδιοκτήτες, ιδιαίτερα σε ξένους που έχουν το όνειρο τους να παράγουν οι ίδια τα λεμόνια/πορτοκάλια τους.Βέβαια η δημιουργία αυτού του δικού σας πράσινου παράδεισου, χρήζει και χρήμα και κόπο εκ μέρους σας. Εάν πάρουμε ως ένα παράδειγμα μονάδας γηπέδου εμβαδού ±1.000 τ.μ., υπολογίστε με τα πιο πάνω ένα κόστος γύρω στις €3.000, ενώ εάν εγκαταστήσετε διάτρηση/σύστημα ποτίσματος κ.λπ., το κόστος αυξάνει σε €5.000. Για τους νεότερους, με χρήση και δική τους εργασία, το κόστος σίγουρα μειώνεται, αλλά να είστε βέβαιοι ότι οτιδήποτε φρούτα παράγετε στον κήπο σας, σας κοστίζουν 3-4 φορές από εκείνα που αγοράζετε στις υπεραγορές.Σε έργο μας υπό διαχείριση στο Πισσούρι, πλησίον της παραλίας, όπου «ότι φυτεύσεις πιάνει», οι ενδιαφερόμενοι ξένοι μας αγοραστές ενθουσιάστηκαν με την φύτευση μας (ως μέρος της τιμής πώλησης) λεμονιών, που συνεχίζουν μετά από 8 χρόνια να μας αποστέλλουν φωτογραφίες. Έτσι κάθε χρόνο δίδουμε στους συμμετέχοντες ένα κύπελο Best Producer of the Year, ενώ οι Ρώσοι μας αγοραστές προτίμησαν τα εξωτικά φρουτόδενδρα (ιδιαίτερη έμφαση στο παπάγια). Ένα θέμα στο που φυτεύει κάποιος δένδρα και έτσι έχουμε εφαρμόσει περιορισμούς που αφορούν την θέα σε γείτονες (με πληρεξούσιο εκ μέρους μας να τα κόβουμε μέχρι το ύψος που δεν ενοχλεί), ενώ στα πεζοδρόμια τοποθετήσαμε κυπαρίσσια (ποτίζονται από τον βιολογικό σταθμό) και τώρα με εμπλουτισμό των κοινόχρηστων με βουκαμβίλιες (πρόβλημα τα φύλλα, αλλά ότι το καλύτερο το χρώμα).Για εκείνους που πιστεύουν ότι «θεωρητίζουμε» έχουν λάθος, διότι τα πιο πάνω προέρχονται από τις εμπειρίες μας, ενώ να είστε βέβαιοι αγαπητοί μας αναγνώστες ότι, ό,τι επενδύσετε σε πράσινο (αποφύγετε τα γρασίδια, λουλούδια που έχουν αυξημένη συντήρηση και την ανυπαρξία κατοίκων κατά μεγάλες περιόδους), προσθέτει στην αξία του ακινήτου τουλάχιστον κατά 10% και στην ευκολία πώλησης τους, ενώ στον ιδιοκτήτη η δική του δημιουργία ενός Πράσινου Παράδεισου, του προσφέρει ηρεμία ψυχής και σωματική εξάσκηση.

June 17th 2020

Διαβατήρια, Περδίος & Άλλοι

Τώρα που βρήκαμε τα δύσκολα στην οικονομία, ξαναθυμηθήκαμε τα κίνητρα για τα διαβατήρια και μάλιστα ορισμένα κόμματα που κατηγορούσαν την Κυπριακή Κυβέρνηση για την παραχώρηση των διαβατηρίων, τώρα τα ίδια αυτά κόμματα και άλλοι, εισηγούνται την επείγουσα επαναφορά «του μέτρου αυτού, με αυστηρούς όμως όρους». Δυστυχώς οι ξένοι αυτοί επενδυτές δεν έρχονται όποτε εμείς θέλουμε. Δεν αποτελούν αυτοί οι ξένοι επενδυτές «νερό στην φουντάνα» που την ανοίγουμε όποτε θέλουμε. Έχει γίνει τεράστια ζημιά στον επενδυτικό τομέα ακινήτων της Κύπρου, με κύριο λόγο την έλλειψη εμπιστοσύνης των ξένων στην Δημοκρατία μας, ενώ η απόσυρση των διαβατηρίων είναι ένα χαστούκι στην όλη προσπάθεια. Πήραμε λοιπόν €6½ δις. από το μέτρο αυτό και στοχεύουμε προς νέα είσπραξη (εάν όλα πάνω καλά) για ακόμη €1 δις. (με τις 100 αιτήσεις που εκκρεμούν, ενώ δεν έχουν ακόμη λάβει απάντηση οι ενδιαφερόμενοι και με επιπλέον 700 νέους ενδιαφερόμενους να αναμένουν.Υποβάλαμε σε αυτήν την σελίδα ότι η μη ομαλή πλεύση του επενδυτικού προγράμματος που είχε ως αποτέλεσμα την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν/είναι κυρίως οι developers, που επεξεργάζονται όλων των ειδών ιδέες δικές τους και με παραπλανητικές διαφημίσεις, ενώ το πιο τραγικό ήταν (ως ένα παράδειγμα) ο εκ Πάφου ορμώμενος developer, που έβαλε διαφημίσεις στον τοπικό τύπο και στο ίντερνετ, προσκαλώντας οποιοδήποτε να του «πάρει πελάτες και θα αποκτήσει σοβαρό εισόδημα». Οι αναμενόμενοι λοιπόν πιο αυστηροί κανονισμοί μάλλον θα εγκριθούν σύντομα από την Βουλή, αλλά οι κανονισμοί αυτοί θα πρέπει να περιλαμβάνουν και αυστηρές ρήτρες εις βάρος οποιουδήποτε παραπλανάει (με προηγούμενη μας εισήγηση για ρήτρα €1/2 εκ. ανά πράξη (δεν αναμένουμε όμως να υιοθετηθεί μια και τα συμφέροντα είναι μεγάλα και από διάφορες κατευθύνσεις). Εάν καταφέρουμε αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα να ξανά-ξεκινήσει (έστω και σε πιο χαμηλό ρυθμό, μια και που οι ξένες χώρες, πηγή αυτής της ζήτησης, έχουν και τα δικά τους προβλήματα (λόγω ιού και άλλων) και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό (από Ελλάδα, Μάλτα/ Βουλγαρία και άλλες χώρες της Ε.Ε.) θα είναι ότι το καλύτερο. Το θέμα των διαβατηρίων/βιζών είναι πολύ σοβαρό, διότι τώρα που η ντόπια αγορά βρίσκεται υπό σοβαρή ύφεση, θα αντιμετωπίσουν, εκτός από τους developers και οι χρεώστες για την εξόφληση των δανείων τους και κατ’ επέκταση οι τράπεζες που ήδη έχουν να αντιμετωπίσουν δικά τους προβλήματα, ενώ η εχθρότητα των κομμάτων εναντίον των τραπεζών δεν βοηθά. Ελπίζουμε ότι η εχθρότητα αυτή να μην καταλήξει σε περαιτέρω αποδυνάμωση των τραπεζών μας και να βρεθούμε ξανά στο Bail In του 2013 και το παραλίγο εκείνο του Συνεργατισμού πρόσφατα. Το τελευταίο υπάρχει ακόμη στην μνήμη μας και προκαλεί φοβία στους καταθέτες. Η υπενθύμιση της διαφήμισης του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, είναι ακόμη προφητική («μην βάλετε τα χρήματα σας στον κήπο, αλλά μαζί μας»). Να το συζητήσουμε σύντομα διότι συζητώντας την ανησυχία των καταθετών, ίσως να είναι και κάποια καλή ιδέα η δημιουργία χρηματοκιβωτίων ιδιωτικής εταιρείας με ιδιοκτησία όμως του ατόμου που καταθέτει (στο κιβώτιο), μέχρι να «δούμε τι θα γίνει».Έχουμε τώρα και τον Τουρισμό, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα και το πιο σημαντικό για την Κυπριακή οικονομία. Η δήλωση του Υφυπουργού Τουρισμού κ. Περδίου για μείωση του τουρισμού κατά 60% (και αυτό υπό προϋποθέσεις για σύντομη επίλυση του θέματος ιού) είναι ότι το πιο ανησυχητικό. Εδώ έχουμε την δήλωση της Προέδρου της Ε.Ε. να μην προγραμματίζονται ταξίδια στο εξωτερικό προς το παρόν. Μας πιάνει ανατριχίλα αυτό από μόνο του. Σίγουρα οι εισηγήσεις του κ. Περδίου για τον κοινωνικό τουρισμό που πάντοτε υπήρχε, αλλά μετά της αρχικής του εφαρμογής προ 30 ετών, το επιτυχέστατο αυτό μέτρο, που αφορούσε μόνο τα ορεινά θέρετρα, με την πρώτη δυσκολία επενέβησαν οι ξενοδόχοι των πόλεων και ασφαλώς μεταξύ των δύο, οι δικαιούχοι επέλεξαν τις παραλίες. Τώρα πιστεύουμε κ. Περδίο ότι θα πρέπει να τεθεί ένα πλαφόν σε ποσοστά ως μέγιστο για τα παραλιακά 60% και 40% για τα ορεινά θέρετρα. Προτείναμε και στο παρελθόν προ 1 έτους, πρόσθετα κίνητρα για τα ορεινά θέρετρα, όπως αύξηση συντελεστή δόμησης προς αναπαλαίωση, σε παραχώρηση συντελεστή δόμησης από αγορές/ενοικιάσεις ξενοδοχείων ορεινών θέρετρων από τις παραλιακές μονάδες στους αγοραστές, ενθάρρυνση διατήρησης της λειτουργίας τους για τουλάχιστον 6 μήνες με επιχορηγήσεις (δίδοντας λεπτομέρειες) και εφόσον ο παραλιακός τουρισμός πήγαινε καλά, οι των ορεινών θέρετρων έμειναν, «εκτός», από το Κράτος.Χάσαμε και τον κ. Παπαδούρη για μικροπολιτικούς λόγους και τον αντικαταστήσαμε με ένα «δάσκαλο» που ακόμη να δούμε δείγματα γραφής του. Χωρίς να γνωρίζουμε αυτόν τον Επίτροπο, έχουμε τις επιφυλάξεις μας πως μπορεί ένα άτομο χωρίς επιχειρηματικές γνώσεις να διαχειριστεί τέτοιες επιχειρήσεις και θέματα (ελπίζουμε να αποδειχθούμε λανθασμένοι). Βέβαια, ευτυχώς που τον έχουμε και αυτόν (κ. Περδίο) διότι φανταστείτε εάν το υπεύθυνο όργανο ήταν το Υπουργείο Εμπορίου (ίδε και την «σαλάτα» του χαλλουμιού και άλλα χωρίς καμία τιμωρία ακόμη).Γίνεται έρευνα και έρευνα!!Σε αυτήν την κατάσταση που βρισκόμαστε αγαπητοί μας αναγνώστες, ευτυχώς που έχουμε τώρα κάποιους νέους ανθρώπους, ελεύθερους σε κάποιο βαθμό από τις πολιτικές αγκυλώσεις που έδειξαν αξιόλογο έργο. Ο κ. Περδίος είναι ο ένας, όπως και η κ. Νατάσα Πηλείδου για την ναυτιλία και πιο πρόσφατα ο κ. Καρούσος. Δείγματα γραφής λοιπόν προς χρήση νέων ανθρώπων, με όραμα και πολλή όρεξη για δουλειά, διδάγματα τόσο για την υφιστάμενη, όσο και για τις μελλοντικές κυβερνήσεις αυτού του τόπου που τώρα, αυτοί οι νέοι άνθρωποι δυστυχώς δεν θα μπορούν να δείξουν έργο λόγω της κατάστασης του ιού που και ασφαλώς και οι ίδιοι θα απογοητευθούν (όχι λόγω δικών τους ελλείψεων).Βάσει αυτής της εμπειρίας είχαμε κατ’ επανάληψη εισηγηθεί την υιοθέτηση υφυπουργείου Εσωτερικών που να ασχοληθεί με τα χρόνια προβλήματα των αδειών, έκδοσης τίτλων, ενώ μας προκαλεί προβληματισμό οι διάφορες θέσεις της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και άλλους ονομαζόμενους περιβαλλοντιστές και τις υπερβολές που καταλήξαμε τώρα στην μη ύπαρξη γκολφ στην επαρχία Αμμοχώστου, την ασύμφορη κατασκευή του έργου Σιακόλα στην Λίμνη (Πόλη Χρυσοχούς), στο τραγικό εκείνο δρόμο αεροδρομίου-Πάφου με τα υπολειπόμενα 500 μέτρα και τώρα στην απαράδεκτη αναμενόμενη «ακύρωση» του δρόμου Πάφου-Πόλης (ίδε Γενικό Ελεγκτή επί τούτου). Ταυτόχρονα η περίεργη Πυθίνια θέση της Επιτρόπου των Προσωπικών Δεδομένων για τον περιορισμό στην τοποθέτηση καμερών ασφαλείας, εις μια προσπάθεια περιορισμού των εγκλημάτων (που επηρεάζει τόσο τους ντόπιους, αλλά και ιδιαίτερα τους ξένους και κατ’ επέκταση την οικονομία) είναι ότι το χειρότερο (γιατί στην Βρετανία επιτρέπονται και σε άλλες χώρες;) – ίδε σχετική μας αρθρογραφία επί του θέματος – ίδε και τον Επίτροπο Ασφαλειών σε σχέση με την κατάσταση στην Βουλγαρία.Τελειώνοντας λάβαμε και επιστολή από το Τμήμα Περιβάλλοντος που μας υποδεικνύει γιατί να αναφερόμαστε ότι η κατάταξη μιας περιοχής ως Natura μειώνει την αξία ενός ακινήτου. Του απαντήσαμε, αλλά από μόνη της αυτή η επιστολή δείχνει ότι το Τμήμα αυτό ζει εκτός Κύπρου όταν περίπου το 30% της Κύπρου κατατάσσεται ως τέτοιο, επιπλέον του 40% των Τουρκοκρατούμενων περιοχών και κατ’ επέκταση ακύρωση διαφόρων έργων που έχουν ως στόχο την καλή διαβίωση των Κυπρίων.«Ωραία» όλα αυτά, αλλά στο τέλος ένας είναι ο στόχος, αυτός της καλής διαβίωσης των Κυπρίων και οι διάφορες θεωρίες που έστω και εάν υιοθετήσουμε ότι είναι καλοπροαίρετες, που καταλήγουν;Υπάρχει άνθρωπος αναζητούσε ο Αρχιμήδης και προσθέτουμε, ποιος αγαπά την Κύπρο και τους ανέργους της;Τελειώνοντας θα ήταν λάθος να μην δώσουμε τα εύσημα σε ένα ακόμη νέο άνθρωπο, στον Υπουργό Υγείας κ. Κ. Ιωάννου, που αποτελεί ένα Αστέρι στην όλη τραγική κατάσταση.

June 17th 2020

Για τους άνεργους κτηματομεσίτες

Διερωτόμαστε αγαπητοί μας αναγνώστες τι θα εισηγούμαστε στους τώρα άνεργους κτηματομεσίτες και developers, που έχουν αυτήν την περίοδο αρκετό κενό χρόνο στην εργασία τους. Πιστεύουμε ότι σε αυτήν την κενή περίοδο της ζήτησης και της επίτευξης πωλήσεων, η περίοδος αυτή δεν πρέπει να παραμείνει αδρανής, αλλά να χρησιμοποιηθεί για μελέτη/προβληματισμό αναβάθμισης στην τεχνική μάρκετινγκ, με την εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου, εις μια προσπάθεια διεύρυνσης της αγοράς πιθανών ενδιαφερόμενων για το μέλλον.Όταν αποφασιστεί ποια οδό το κάθε γραφείο θα ακολουθήσει, θα πρέπει να ζυγίσει τα πιθανά οφέλη και τα κόστη προώθησης (επιπλέον της πιθανής απογοήτευσης/αποτυχίας των προσπαθειών).Ορισμένες ιδέες μας είναι και οι πιο κάτω:• Καλυτερεύσετε την τεχνική σας στην χρήση του διαδικτύου, είτε σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους του γραφείου σας που γνωρίζουν καλύτερα από εσάς και/ή χρήση ειδικών επί του θέματος (ίδε τα κόστη εδώ).• Καλυτερεύσετε το σύστημα καταγραφής της προσφοράς (προς πώληση/ενοικίαση), όσο και εκείνη της ζήτησης, προσθέτοντας περισσότερες λεπτομέρειες από εκείνες τις στερεότυπες, όπως πρόσθεση π.χ. της πολεοδομικής ζώνης με τους συντελεστές, υπάρχει ή όχι (και γιατί) τίτλος ιδιοκτησίας, ύπαρξη ενοικιαστών και όρους κλπ.• Διερευνήστε τις ιστοσελίδες μεγάλων πωλητών ακινήτων, όπως τα επενδυτικά ταμεία (π.χ. Gordian, REMU, Altamira, APS κ.λπ.) και εξακριβώστε που υπάρχουν ευκαιρίες προς πώληση που μπορείτε να διαβιβάσετε στους πελάτες σας. Έχοντας υπόψη ότι και οι “μεγάλοι” αυτοί παίκτες έχουν τα δικά τους προβλήματα στην διάθεση τώρα και ίσως τώρα να είναι πιο διαλλακτικοί στις προσφορές σας.• Μάθετε/εξοικειωθείτε με το σύστημα του Virtual Reality, μειώνοντας έτσι τον χρόνο επίσκεψης σε μονάδες, με τον πελάτη σας να είναι πιο ενημερωμένος προ της επίσκεψης. Το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εις βάρος σας, έτσι προσοχή να είστε όσο πιο ακριβείς μπορείτε στην περιγραφή και στο βίντεο (μη δείχνοντας τα κακά, μόνο τα καλά).• Μπορείτε να εκφέρετε την άποψη σας εάν πρόκειται για μια καλή αγορά, αλλά αποφύγετε τις υπερβολές, όπως π.χ. «φανταστική ευκαιρία», «σίγουρη επένδυση», «πάμφθηνο» κλπ.• Τοποθετείτε την ταμπέλα «Πωλείται» μια που τώρα δυσπραγούντες πωλητές είναι πιο πρόθυμοι να το δεχθούν, ενώ η χρήση μιας μικρής περιόδου αποκλειστικότητας, έστω 3-6 μήνες να είναι αποδεκτή (περισσότερο τώρα από πριν).• Εξαρτώμενο από την διάρκεια αυτής της κρίσης και έστω για αρχικό χρονικό διάστημα των 2-3 μηνών, αναθεωρείστε τις τιμές πώλησης με ορθή εισήγηση προς τον ιδιοκτήτη/πωλητή - χωρίς όμως να πιέζετε υπερβολικά για μείωση, διότι θα σας θεωρήσουν ύποπτους στο να χαμηλώσετε τις τιμές για να απαιτήσετε την προμήθεια (αν και εδώ αναφερόμαστε ότι μεγάλο ποσοστό πωλητών παίζουν όλων των ειδών τα παιγνίδια).• Συγκεντρωθείτε σε ακίνητα όπου οι πελάτες σας ενδιαφέρονται π.χ. εάν είστε κτηματομεσίτης της Λευκωσίας, οργανωθείτε και για την περιοχή της Αμμοχώστου και Λάρνακας και για budgets που οι πελάτες σας έχουν την δυνατότητα.• Μην ενθαρρύνεται τους πελάτες σας να μην πληρώνουν ενοίκιο λόγω της κατάστασης, διότι κανένα ενοίκιο δεν θα χαριστεί (τουλάχιστον ολόκληρο). Το χρέος θα παραμείνει και ο ενοικιαστής θα τα πληρώσει όλα μαζεμένα μετά. Εάν θέλετε να βοηθήσετε μια συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη/ενοικιαστή προτείνετε μια μείωση της τάξης του 10%-50% για 2-3 μήνες (ανάλογα πόσο είναι το ενοίκιο σε σχέση με το τρέχον) και εξαρτώμενο από το εισόδημα του ενοικιαστή σας – π.χ. Δημόσιος υπάλληλος, μηδέν μείωση, μια και που δεν θα μειωθεί ο μισθός του και αυτό για περίοδο 2-3 μήνες μέγιστο.• Επεξηγείστε στον πελάτη σας τις νέες πρόνοιες του περί ενοικιοστασίου νόμου και την δυνατότητα που προσφέρεται τώρα η έξωση «express». Αυτό είναι κάποιο θετικό στοιχείο για τους αγοραστές προς εισόδημα/ενοικίαση. Τονίστε το.• Εάν συνοδεύεται πελάτη σας για επίσκεψη, σιγουρευτείτε ότι κατέχετε τα απαραίτητα έγγραφα και για εσάς και για τον πελάτη σας (μέγιστο 3 άτομα ανά αυτοκίνητο). Έχετε μαζί σας μάσκες και για εσάς και για τους πελάτες, αλλά μην παρουσιαστείτε άμεσα με αυτές.• Δείξετε τις ηγετικές σας ικανότητες τώρα για εκείνους που έχουν υφισταμένους. Μην ζητάτε από το προσωπικό σας να είναι στο γραφείο και εσείς στο σπίτι, εάν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος (π.χ. ευάλωτη ομάδα). Τώρα είναι η περίοδος της ηγεσίας σας, εάν ασφαλώς έχετε το ταλέντο (ο αρχηγός θα πρέπει να είναι μπροστά – Μέγας Ναπολέων).• Κατά την επίσκεψη σας με πελάτη σε υποστατικό και εκτός από τα κοινά αντισηπτικά και χάρτινα μαντίλια, πάρτε μαζί σας και το σχετικό αντισηπτικό για όλους όταν το ζητήσουν.• Παρουσιαστείτε με κάποιο θετικό πνεύμα στους πελάτες σας (χωρίς όμως υπερβολές) και αποφύγετε κουτσομπολιά όπως «ο θείος μου έπιασε τον ιό, αλλά σε 14 ημέρες ήταν μια χαρά» κ.λπ. κλπ. Άτομο που είναι έτοιμο να επενδύσει έχει ο ίδιος ένα θετικό πνεύμα, μην του το χαλάσετε.• Η αποστολή επιστολής ή τηλεφωνήματα σε πελάτες σας για να τους ρωτήσετε εάν είναι «καλά» και εάν αντιμετωπίζουν προβλήματα με την μονάδα τους προσφέροντας και την δική σας βοήθεια, θα εκτιμηθεί τα μέγιστα έστω και μετά το κλείσιμο της πράξης.Κ.λπ. κ.λπ.Αυτά και άλλα αγαπητοί μας «άνεργοι» τώρα κτηματομεσίτες. Στο τέλος-τέλος και εφόσον έχετε κενό χρόνο, εξερευνήστε τυχόν άλλα ταλέντα σας, όπως ακόμη και μαγειρική. Ίσως να είστε και ο επόμενος Master Chef!!ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΣΑΣ.

June 17th 2020

Ενοίκια & Ιός

Μας προβληματίζει αγαπητοί μας αναγνώστες ποια θέση να πάρουμε με την επικρατούσα κατάσταση που αφορά τα ενοίκιαΔεν είναι εύκολη υπόθεση να πάρει κάποιος μια θέση που αφορά την μείωση ή όχι των ενοικίων και σε ποιους αυτές οι τυχόν μειώσεις θα αναφέρονται.Δημόσιοι υπάλληλοι, εκείνοι του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και οι λήπτες του Ε.Ε.Ε. κ.λπ., δεν επηρεάζονται στο ελάχιστο τα εισοδήματα τους. Και άρα γιατί να τύχουν οποιασδήποτε μείωσης;Επιχειρήσεις που τυχόν να μειωθούν τα εισοδήματα τους κατά (+)25% τυγχάνουν στήριξης από το Κράτος. Έτσι η τυχόν μείωση ενοικίων για αυτές τις επιχειρήσεις που τυγχάνουν στήριξης, γιατί να ευεργετούνται δύο φορές, Κρατικής στήριξης και μείωση των ενοικίων, μια και που μείωση του κύκλου εργασιών περιλαμβάνει και τα ενοίκια που υφίστανται;Υπάρχουν επιχειρήσεις του τύπου take-away, home delivery, κ.λπ. που έχουν αυξημένο κύκλο εργασιών και άρα και αυτές να «δικαιούνται» μείωση ενοικίων;Επιχειρήσεις που είναι εν πάση περιπτώσει κλειστές κατά την χειμερινή περίοδο (Ιανουάριο-Ιούνιο) γιατί να δικαιούνται μείωση και αυτό αφορά ιδιαίτερα τις τουριστικές περιοχές, όπου ο κύκλος εργασιών τους δεν είναι ολόχρονα ο ίδιος.Επιχειρήσεις που θα ευεργετηθούν από την πληρωμή μέρους του μισθού, θα έχουν και πρόσθετο ευεργέτημα;Οι κακοπληρωτές ενοικίων και προ του ιού, θα αδράξουν την ευκαιρία αυτή να δικαιολογηθούν γιατί δεν πλήρωσαν το ενοίκιο, παρόλο που τους δίδεται η χάρη της μη έξωσης μέχρι και 3 μήνες.Επιχειρήσεις που έχουν τα δικά τους υποστατικά (ιδιοκτησία κ.λπ.) και που τυχόν δανείστηκαν να τα αγοράσουν, δεν θα τύχουν κανενός ευεργετήματος σε σύγκριση εκείνων που ενοικιάζουν, προκαλώντας ένα αθέμιτο ανταγωνισμό. Είναι αυτό ορθό;Υπεραγορές με αύξηση του κύκλου εργασιών, τώρα γιατί να δικαιούνται μείωση ενοικίων;Πως λοιπόν διαχωρίζει κάποιος τους επηρεασθέντες (άτομα/επιχειρήσεις) από εκείνους που δεν έχουν επηρεαστεί; Θα είναι πλέον λοιπόν οι προσωπικές συνθήκες που θα καθορίζουν εάν ένας δικαιούται (σε περίπτωση που υπάρξει σχετική νομοθεσία) και πως αυτό καθορίζεται;Επειδή όπως προαναφέραμε υπάρχουν και εκείνοι οι κακοπληρωτές και οι άλλοι, που έδραξαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν αυτήν την κατάσταση, τι θα γίνει με τους χιλιάδες ιδιοκτήτες που βασίζονται και αυτοί στην είσπραξη των ενοικίων για τα προς το ζην;Το να εκδώσει το Κράτος ένα διάταγμα για μείωση ενοικίων (εάν αυτό είναι συνταγματικό ή όχι είναι άλλο θέμα) είναι το εύκολο μέρος και διερωτόμαστε εάν αυτό (το διάταγμα) θα επιλύσει κάποιες δυσκολίες, ή ίσως να δημιουργήσει και άλλες πολύ περισσότερες (π.χ. πόσο σίγουροι είμαστε ότι η δήλωση εκ μέρους των ενοικιαστών/επιχειρήσεων ότι η μείωση του 25% είναι αληθινή και πως αυτό ελέγχεται; Εάν αυτό επικρατήσει (όσον αφορά και τα ενοίκια) ίσως η έκδοση σχετικού υπεύθυνου πιστοποιητικού εκ μέρους των ελεγκτικών γραφείων να είναι μια (όχι ασφαλής) προσέγγιση και έχοντας υπόψη ότι ο κύκλος εργασιών αναφέρεται σε χρονιαία μείωση και όχι περιστασιακή μείωση, μήπως θα πρέπει πρώτα να «κλείσει» ο χρόνος και μετά τυχόν ελαφρύνσεις;Εάν κάποιος προσεγγίσει την τυχόν μείωση λόγω των πιο πάνω παραγόντων που στις πλείστες των περιπτώσεων είναι ορθά, λόγω της μείωσης του 25% των εργασιών, κατ’ επέκταση πλέον οι τυχόν αυξήσεις του κύκλου εργασιών και η αύξηση των εισοδημάτων του ενοικιαστή στο μέλλον, θα δικαιολογούν και την ανάλογη αύξηση του ενοικίου; (Παναγία μου)Σε μια προσπάθεια υποβολής κάποιου είδους πρότασης προς συζήτηση, σας υποβάλλουμε τα ακόλουθα:• Δημόσιοι υπάλληλοι και εκείνοι του ευρύτερου τομέα, συνταξιούχοι, επιχειρήσεις που ζητούν επιχορήγηση από το Κράτος καμία μείωση.• Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άτομα/εταιρείες (που ελέγχονται από ξένους) να μην δικαιούνται μείωσης.• Τουριστικές επιχειρήσεις σε τουριστικές περιοχές, περιλαμβανομένων και ξενοδοχείων, εάν απαιτούν μείωση ενοικίων, να λαμβάνουν υπόψη το ποσό της μείωσης στον υπολογισμό της μείωσης του κύκλου εργασιών, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η χειμερινή περίοδος που οι πλείστοι είναι κλειστοί. Ίσως για αυτές τις περιπτώσεις η περίοδος μείωσης του ενοικίου, να αρχίζει από τον 6/2020 μέχρι τον 12/2020.• Ασφαλώς η καλύτερη προσέγγιση είναι η συμφωνία μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, αλλά έχοντας υπόψη την «φύση του ανθρώπου», ο κάθε ένας θα επιδιώξει να προσκομίσει όσο πιο ψηλό/χαμηλό ενοίκιο μπορεί.Αυτά και άλλα.Είναι δύσκολο αγαπητοί μας αναγνώστες και σας παραθέτουμε το πρόσφατο παράδειγμα, όπου ο ενοικιαστής ζητά μείωση ενοικίου διαμερίσματος 2 υπνοδωματίων στην Νεάπολη Λεμεσού με ενοίκιο €350/μήνα (που το τρέχον είναι €700/μήνα) διότι επηρεάστηκε εκτός από οικονομικά και ψυχολογικά(!!!). Ο ιδιοκτήτης είναι συνταξιούχος και εισπράττει το ενοίκιο για να στηρίξει οικονομικά τα παιδιά του που σπουδάζουν στην Ελλάδα. Συνεχίζοντας την εξιστόρηση μας, ο ενοικιαστής σταμάτησε να πληρώνει το ενοίκιο εδώ και δύο μήνες (εις μια προσπάθεια πίεσης αποδοχής της πρότασης του με πρόταση μείωσης 50% από τον ιδιοκτήτη!! – εκμετάλλευση στο μέγιστο.Ας ξεκινήσουμε μια συζήτηση με την ελπίδα ότι θα βρούμε κάποια υποφερτή λύση για όλους.

June 17th 2020

Τα παρατράγουδα του Ιού & Κτηματομεσιτικά

Είναι δεδομένη η μείωση της ζήτησης από αγοραστές στην Κυπριακή αγορά ακινήτων λόγω ιού και επιπλέον της γενικής ανησυχίας που υπάρχει για την υγεία του κοινού. Το θέμα που εγείρεται για τα διαβατήρια, την αδυναμία επίσκεψης στην Κύπρο των ξένων και την αναμενόμενη μείωση των εισοδημάτων κλπ, έχουμε και διάφορα παρατράγουδα που αντιμετωπίσαμε τις τελευταίες 20 ημέρες στις πωλήσεις.• Πωλητές σε ένα μεγάλο ποσοστό, αρνούνται την επίσκεψη ενδιαφερομένων αγοραστών στις μονάδες τους λόγω της υποψίας/ανησυχίας που έχουν ότι οι επισκέπτες/ενδιαφερόμενοι αυτοί δυνατόν να τους μεταδώσουν τον ιό – ίσως και δικαιολογημένα. «Να έρθετε μετά» είναι η κοινή απάντηση.• Σε επίσκεψη μας σε κατοικία στην Πάφο, ο άτυχος επισκέπτης/πιθανός αγοραστής, φταρνίστηκε!! Τι το ήθελε και αυτός, διότι μας ζήτησε ο ιδιοκτήτης να αποχωρήσουμε (ευγενικά μεν) άρον-άρον!!• Προ της επίσκεψης σε μονάδα ενδιαφέροντος, βάζουμε σε κάθε χώρο κοινής χρήσης το αντισηπτικό (για να φαίνεται), όπως και χαρτί σκουπίσματος για τα χέρια – ελπίζοντας έτσι ότι αποδεικνύουμε ότι ο ιδιοκτήτης λαμβάνει τα μέτρα του, προς εφησυχασμό των επισκεπτών!!• Ιρανός ιδιοκτήτης διαμερίσματος προς πώληση «κλείδωσε» την οικογένεια του στο ένα υπνοδωμάτιο, μέχρι να αποχωρήσει ο επισκέπτης, με μόνη του οδηγία να μην το επισκεφθούμε και ασφαλώς χωρίς είσοδο στο υπνοδωμάτιο της δικής του καραντίνας.• Ολλανδός επισκέπτης/πιθανός αγοραστής μας στον Πρωταρά που τον πήραμε στην θάλασσα για να «δοκιμάσει την θερμοκρασία της θάλασσας» όπως μας είπε, αλλά αρνήθηκε να μπει μέσα στο νερό, διότι υπήρχαν ακόμη 2-3 άτομα σε απόσταση 20-30 μέτρων μακριά (μέσα στο νερό!!) λόγω ιού, παρόλο που και ο δικός μας πωλητής έβαλε το μαγιό του και μπήκε στο νερό, για να του δείξει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο (βγάζουμε το καπέλο στον πωλητή μας).• Φαίνεται επίσης ότι θα αποτελέσει και προϋπόθεση (αναλόγως των συνθηκών) εάν υπάρχει πλησίον του υποστατικού προς πώληση online υπεραγορά και ύπαρξη εξυπηρέτησης delivery/take away. Ρώσος πελάτης του Γραφείου μας, αφού διευθετήθηκε μέσω μας η αγορά online, μας ζητά τώρα τουλάχιστον για την περίοδο αυτής της κρίσηςνα του μεταφράσουμε τα προϊόντα που θέλει στα Ρωσικά, διότι δεν γνωρίζει Ελληνικά/Αγγλικά!! (ευχαριστούμε προς τούτο την υπεραγορά που ανάλαβε να του παρέχει και αυτήν την υπηρεσία στις κατηγορίες των προϊόντων που μας κατέγραψε).• Κύπριος πιθανός αγοραστής διαμερίσματος μας ζήτησε ότι με την παράδοση της μονάδας, να αναλάβουμε την απολύμανση της (προσθέτουμε με δικά μας/πωλητή έξοδα) και με την υπογραφή σχετικού πιστοποιητικού!!.• Κινέζος ενδιαφερόμενος μας ζήτησε όπως του εξασφαλίσουμε το σχετικό πιστοποιητικό υγείας για να έλθει στην Κύπρο!! Του εξηγήσαμε ότι τα αεροδρόμια είναι κλειστά, ενώ τα σχετικά πιστοποιητικά εξασφαλίζινται από ορισμένους οίκους και έχουν διάρκεια χρόνου 4 ημερών – επιμένει και επιμένει (δεν βοηθά και η μη καλή γνώση της Αγγλικής εκ μέρους του).• Τα fake news δίνουν και παίρνουν και υποψιαζόμαστε ότι ο ανταγωνισμός (έστω και εγκληματικός) έχει τον ρόλο του. Πληροφορηθήκαμε λοιπόν ότι μεγάλη υπεραγορά ποιότητας στα Λατσιά και ένα φαρμακείο στον ίδιο Δήμο έχουν μολυνθεί (ψευδής πληροφόρηση που καταγγέλθηκε στην Αστυνομία). Που σταματά αυτή η υπόθεση στο τέλος αγαπητοί μας αναγνώστες, διότι, ίσως, αύριο να μας κατηγορήσουν και εμάς ως Γραφείο ότι «γνωστό Γραφείο ακινήτων δεν επέβαλε στους υπαλλήλους του καραντίνα ......». Πως όμως διαπιστώνει κάποιος την κακόβουλη αυτή κατηγορία έστω με καταγγελία στην Αστυνομία, αλλά εν τω μεταξύ;• Ένας αθλητικός τύπος που του πουλήσαμε κατοικία στο Penhill, περίπου, μας κατηγορεί ότι δεν τον πληροφορήσαμε ότι δεν μπορεί να τρέχει (jogging) στο πάρκο της Αθαλάσσας, στο οποίο η κατοικία αυτή εφάπτεται. Του απαντήσαμε επί του θέματος, αλλά αυτός επιμένει!!Αυτά και άλλα και όλα αυτά τον τελευταίο μήνα.Είναι γεγονός ότι τα ακίνητα στην Κύπρο θα έχουν μείωση στην ζήτηση και ως μια διεθνή ένδειξη είναι οι πωλήσεις στο Χογκ-Κογκ, όπου νέο έργο εταιρείας που αντιμετωπίζει πρόβλημα στην ζήτηση, λόγω του ιού, μείωσε τις τιμές το κατά 20% περίπου για να έχει κάποια ανταπόκριση. Ασφαλώς και υπάρχει μείωση/πάγωμα της ζήτησης αυτήν την περίοδο στην Κύπρο και μαζί με το θέμα των διαβατηρίων, μας προκαλεί ανησυχία η οικονομική κατάσταση των διαφόρων developers (και κατ’ επέκταση των χρηματοδοτών των έργων). Αυτή η μείωση της ζήτησης ασφαλώς θα έχει επίδραση και στην ευρύτερη οικονομία/αγορά ακινήτων που αφορά και τους ντόπιους (προς κυρίως διαμερίσματα/οικογενειακές κατοικίες). Το ποσοστό του Χογκ-Κογκ του 20% δεν μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό σε κάποιο βάθος χρόνου, εάν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί και η τυχόν τωρινή πρόβλεψη για μείωση σε ποσοστά είναι πρόωρη.Άνκαι δεν έχει σχέση με τον ιό και έχοντας υπόψη τις διάφορες αναφορές στον τύπο κλπ για εγκληματίες που κτυπούν την πόρτα ή άλλως πως για κλοπές, Τσέχος αγοραστής επέμενε όπως του παραχωρήσουμε ένα από τους σκύλους μας (καθαρόαιμα λυκόσκυλα από την Τσεχία) για να τον προστατεύει!! Παραχωρήσαμε τον ένα ως δανεικό για 2 μήνες (τον Στυλλή) και τον δεύτερο τον δωρίσαμε στην ΕΜΑΚ (τον Μίτσο). Του προτείναμε να του εξασφαλίσουμε άλλους σκύλους έστω και λυκόσκυλα επί μόνιμης βάσης, αλλά μας απάντησε ότι «προτιμώ τους δικούς μας».Ελπίζω να σας χαλαρώσαμε με τα πιο πάνω. Ποιος είπε ότι τα κτηματομεσιτικά είναι εύκολη δουλειά;Τώρα ο κενός αυτός χρόνος και με την ελπίδα ότι η κατάσταση αυτή θα ανακάμψει σε σύντομο χρονικό διάστημα (3 μήνες κατά ορισμένους ειδικούς και 1 χρόνο κατά άλλους – χωρίς ακόμα να γνωρίζει η αγορά με σιγουριά) είναι περίοδος αναδιοργάνωσης, επικοινωνία με πελάτες/πωλητές, ενδιαφερόμενους αγοραστές κλπ, ενώ η στροφή προς χρήση της Virtual Tours (κοινή στο εξωτερικό, όχι όμως τόσο στην Κύπρο) ενδείκνυται.

June 17th 2020

Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας στον τομέα ακινήτων στην Κύπρο

Επικοινωνήστε μαζί μας